2013
„Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю”

Додаток 20

до наказу ДПC України

від  30.11.11  № 187

 

 

    Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

 

 


.

 

( + )  Контрольний екземпляр

 

(    )   Робочий екземпляр 

 

 

 

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю”

 

САП−19

 

 

Варіант № 1

 

Київ 2011

 

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю” (далі − адміністративна послуга).

 

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС − державна податкова служба;

МФУ − Міністерство фінансів України.

 

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України.

 

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи оподаткування фізичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі − підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент оподаткування фізичних осіб.

 

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги:

видача Свідоцтва платника єдиного податку новоствореним суб’єктам господарювання − у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;

видача Свідоцтва платника єдиного податку − протягом десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

надання вмотивованої відмови у видачі Свідоцтва платника єдиного податку − протягом десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

5.3. Споживачі адміністративної послуги − фізичні особи підприємці,  які:

перша група − не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

друга група − здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім фізичних осіб підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005), за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв − не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не більше десяти осіб, та обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

третя група − протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв − не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не більше двадцяти осіб, та обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень.

 

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для надання споживачу адміністративної послуги є заява щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування (далі − Заява) та розрахунок доходу за попередній календарний рік.

6.2. Блок-схему процесу „Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю” представлено на рис. 1.

Керівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС отримує Заяву з візою керівника органу ДПС або його заступника, який здійснює керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб (далі − заступник), та у підпорядкованому йому відділі визначає виконавця адміністративної послуги (далі − виконавець).

Виконавець перевіряє, чи є споживач адміністративної послуги новоствореним суб’єктом господарювання і чи може він бути платником єдиного податку?

Якщо споживач адміністративної послуги є новоствореним суб’єктом господарювання і відповідає вимогам статті 291 Податкового кодексу України, виконавець у день отримання Заяви оформляє йому Свідоцтво платника єдиного податку (далі − Свідоцтво), підписує у керівника або заступника керівника органу ДПС, реєструє у журналі обліку виданих Свідоцтв та видає споживачу адміністративної послуги під підпис.

Якщо споживач адміністративної послуги новостворений суб’єкт господарювання не відповідає вимогам статті 291 Податкового кодексу України, виконавець направляє йому вмотивовану відмову у видачі Свідоцтва, оформлену за правилами діловодства.

Якщо споживач адміністративної послуги не є новоствореним суб’єктом господарювання виконавець здійснює наступні перевірки щодо нього:

- чи подавав споживач адміністративної послуги протягом календарного року заяву про перехід на спрощену систему оподаткування ? 

- чи подано Заяву не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку кварталу, з якого обрано спосіб оподаткування доходів за єдиним податком та розрахунок доходу за попередній календарний рік?

- чи погашені всі податкові зобов’язання та податковий борг, що виникли у суб’єкта господарювання в результаті реорганізації будь-якого платника податку?

- чи відповідає споживач адміністративної послуги вимогам статті 291 Податкового кодексу України?

Якщо споживач адміністративної послуги не відповідає вимогам
статті 291 Податкового кодексу України, та/або являється суб’єктом господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку і має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, та/або подавав протягом календарного року заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, виконавець направляє йому вмотивовану відмову у видачі Свідоцтва, оформлену за правилами діловодства.

В іншому випадку виконавець оформляє Свідоцтво, підписує у керівника або заступника керівника органу ДПС, реєструє в журналі обліку виданих Свідоцтв та видає споживачу адміністративної послуги під підпис.

В порядку, встановленому для видачі Свідоцтва, виконавець видає споживачу адміністративної послуги дублікат Свідоцтва, у разі втрати або псування Свідоцтва.

 

Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі - підприємцю”

6.3. Вихідні дані процесу 

 
Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі
(підрозділи,
посадові особи)

Свідоцтво платника єдиного податку

 

Форма Свідоцтва,

затверджена МФУ

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв

Корінець Свідоцтва (або копія Свідоцтва) зберігається в підрозділі

оподаткування фізичних осіб органу ДПС

Споживач адміністратив-ної послуги

Вмотивована відмова у видачі Свідоцтва

Форма вмотивованої відмови довільна

Працівник підрозділу оподаткування фізичних осіб органу ДПС

По мірі надходження Заяв

Підрозділ оподаткування фізичних осіб органу ДПС

Споживач адміністратив-ної послуги

 

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу: 

кількість своєчасно виданих Свідоцтв (Ксв.фіз).

 

Критеріємрезультативності процесу є  Ксв.фіз /(Кзаяв − Квідмов) = 1

 

 

 

Додаток А Аркуш реєстрації змін

 

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б Аркуш ознайомлення

 

зп

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


08.08.2013
Урядом впроваджуються енергозберігаючі технології, здійснюється перехід на альтернативні види палива та зменшуються витрати на виробництво та транспортування тепла
джерело
08.08.2013
Відповідна Концепція створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" була схвалена 7 серпня на засіданні Уряду
джерело
08.08.2013

Уряд збільшив грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів

Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 7 серпня 2013 року
джерело

06.08.2013
«На сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім'ях», - йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка. Звіт представлено Главі державі.
джерело
06.08.2013
«На виконання доручень Глави держави і під його постійним контролем організовано системну роботу з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати. Четвертий місяць поспіль вона скорочується», - сказав Радник Президента України-керівник Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України Юрій Каракай.
джерело
Архів »
RSS 2.0

Додаток