1.2013.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови обласної держа-вної адміністрації ”

Версія для друку

Звіт про базове
відстеження результативності регуляторного акту “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови обласної держа-вної адміністрації ”    

         

1. Вид та назва документа
Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови облас-ної державної адміністрації ” розроблено відповідно до Постанови Кабінету    Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повно-важень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо ре-гулювання цін (тарифів).
2. Виконавець заходів з відстеження
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.
3. Цілі прийняття розпорядження
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.02.2010 № 57    «Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових площ та устаткування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції 27.02.2010 за №11/1509, встановлено граничний норматив  рентабельності у розмірі не вище 20% за надання в оренду торгових приміщень (площ) та устаткування.
Проведений аналіз формування орендної плати за надання в оренду   торгових приміщень (площ) на ринках, показав, що в більшості випадків під-приємствами завищується собівартість утримання орендованих площ, і як на-слідок, сформовано високий рівень орендної плати, про що свідчать скарги підприємців, які працюють на ринках.
У зв’язку з цим, відповідно до пункту 12 додатку до урядової постано-ви від 25.12.1996 №1548 облдержадміністрація обирає інший метод держав-ного регулювання - встановлення  граничних рівнів цін за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно - технологічного та/або холодиль-ного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продоволь-чих та непродовольчих товарів.  
Розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 30.06.2010 № 233 встановлено граничний розмір плати за послуги, що нада-ються на скобяному ринку Полтавського споживчого товариства «Коопера-тор - 2».
Оскільки, рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради дано доручення організувати комунальний ринок «Господарський», з переда-чею земельної ділянки по вул. Новий Базар, 16 КП «Полтава-Сервіс, то існує необхідність видання розпорядження про втрату чинності розпорядження го-лови облдержадміністрації від 30.06.2010 № 233 «Про встановлення гранич-них розмірів плати за послуги, що надаються на скобяному ринку Полтавсь-кого споживчого товариства  «Кооператор-2», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 06.07.2010 № 36/1534.

4. Тип відстеження
Базове.
5. Строк виконання відстеження
24.01.2013 – 25.01.2013
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регуля-торного акта був застосований статистичний метод одержання результа-тів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результати-вність, а також способи одержання даних.
При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності ринку Полтавського споживчого товариства «Коопе-ратор - 2».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
В результаті прийняття проекту розпорядження будуть скасовані регу-ляторні акти, дія одного з них (від 30.06.2010 № 233) не поширюється на жо-ден суб’єкт господарювання, а дія іншого припиняється у зв’язку із зміною методу регулювання в межах повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до-сягнення визначених цілей
Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного зако-нодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                   О. Є. Адамович

угору ↑