Адміністративні послуги (ліцензування)

Версія для друку

Про затвердження планів-графіків перевірок суб’єктів господарювання на 2020 рік

Додаток 1 Уніфікована форма акту, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення

Додаток 2 Уніфікована форма акту, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з провадження господарської діяльності в сфері теплопостачання

 

Порядок прийняття документів  на провадження господарської діяльності  з централізованого водопостачання і водовідведення

1).  Видача ліцензії

     Подання заяви та додатків до неї здійснюється у вигляді справи  у двох примірниках (другий примірник повертається ліцензіату (суб’єкту господарювання) за формою, затвердженою, згідно з постановою НКРЕКП від  22.03.2017  № 307,  а саме:

     Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (Додаток 1);

     Відомість про засоби провадження господарської з централізованого водопостачання  та/або  водовідведення  (Додаток 2);

    Відомість про місця провадження господарської з централізованого водопостачання  та/або водовідведення  ( Додаток 3);

    Опис документів,  що додаються до заяви  ( Додаток  4);

    Схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та  водовідведення;

    Копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка здійснює виробничий контроль або копія договору на виконання таких робіт з  акредитованими  лабораторіями.

    Строк надання послуги 10 днів з дня прийняття заяви. Вартість послуги складає (10 % від  мінімального розміру заробітної плати).

2).  Переоформлення ліцензії

    Подання заяви про переоформлення  ліцензії здійснюється із зазначенням причини відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміни назви і інше) та оригіналу ліцензії, що підлягає переоформленню.

Відповідно до п.3  постанови НКРЕКП від 22.03.2017  № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»

 Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», становить два місяці з дня офіційного опублікування цієї постанови.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2020 від 24.09.2019}

        При поданні заяви на переоформлення ліцензії (встановленого зразка) крім оригіналу старої  ліцензії необхідно подати :

1) Відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (Додаток 2);

2) Відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (Додаток 3);

3) Копію документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка має право здійснювати виробничий контроль або копію договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;

     4) Копію документа про оформлення права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (копію рішення органу місцевого самоврядування в разі, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності або інший правовстановлюючий документ).

{Підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2020 від 24.09.2019}

 

    Строк надання послуги  5 днів з дня прийняття заяви. Вартість послуги  - безоплатна.

Місце подання документів УЖКГ Департаменту будівництва, містобудування і архітектури  та житлово – комунального господарства Полтавської облдержадміністрації (м. Полтава, вул. Козака,1А, перший  поверх  тел. 0532 50-29-23).

 

                  Департамент будівництва,_містобудування і

         архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА

                                                                                                  _________________________________

(найменування органу ліцензування)

 

ЗАЯВА

про переоформлення  ліцензії

 

 

Заявник _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

 

Місцезнаходження юридичної особи: ____________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: __________________________

Телефон ____________, факс ___________, електронна адреса _____________

(за наявності)

                                                         

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи):  ____________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи -підприємця): _________________________________________________________

Поточний рахунок №________________________ у ________________________
________________________________________,  МФО  _____________________
            (найменування банківської установи)

Прошу переоформити ліцензію  на провадження господарської діяльності з_______________________________ __________________у зв’язку  із ___________________________________________________________________

 

(вказати вид господарської діяльності згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

 

 

Чисельність населення міст, на території яких планується провадити господарську  діяльність: ______________________________________________

 

Кількість областей України, на території яких планується провадити господарську діяльність: ______________________________________________

 

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

з/п

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Тел./факс

Вид господарської діяльності

 

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця): ____

____________________________________________________________________

 

_______________
(підпис заявника)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

"___" _______________ 20__ р.

М.П.

 

 

 

 

Порядок прийняття документів на провадження господарської діяльності з виробництва, постачання і транспортування теплової енергії

1).  Видача ліцензії

     Подання заяви та додатків до неї здійснюється у вигляді справи у двох примірниках, (другий примірник повертається ліцензіату, (суб’єкту господарювання) за формою, затвердженою, згідно з постановою НКРЕКП від 22.03.2017  № 308 ,  а саме:

    Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва, постачання або транспортування теплової енергії

 (Додаток 1);

  Відомість про засоби провадження господарської діяльності з виробництва, постачання або транспортування теплової енергії  (Додаток 2);

  Відомість про місця провадження господарської діяльності з виробництва, постачання або транспортування теплової енергії  (Додаток 3);

    Опис документів, що додаються до заяви  (Додаток 4).

    Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або оренди на заявлені засоби провадження діяльності;

   Копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок або інші документи , що підтверджують їх технічні характеристики.

    Строк надання послуги 10 днів з дня прийняття заяви. Вартість послуги складає (10 % від  мінімального розміру заробітної плати).

2).  Переоформлення ліцензії

    Подання заяви про переоформлення  ліцензії здійснюється із зазначенням причини відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміни назви і інше) та оригіналу ліцензії, що підлягає переоформленню.

    Строк надання послуги  5 днів з дня прийняття заяви. Вартість послуги  - безоплатна.

Місце подання документів УЖКГ Департаменту будівництва, містобудування і архітектури  та житлово – комунального господарства Полтавської облдержадміністрації (м. Полтава, вул. Козака,1А, перший  поверх  (тел. 0532  50-29-23).

 Порядок  ліцензування: Після прийняття  органом ліцензування повного пакету документів, проводиться засідання  Ліцензійної (експертної) комісії на якому вирішується питання щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання  на безстроковий термін, оформляється протокол засідання, який підписують голова і секретар комісії, далі готується проект розпорядження голови облдержадміністрації, після прийняття розпорядження  видається  ліцензія      (копія  розпорядження).                          

      З прийняттям розпорядження готується письмове повідомлення суб’єкту господарювання, із зазначенням реквізитів про необхідність сплати вартості адміністративної послуги.    

    Для отримання ліцензії  суб’єкт господарювання подає копію платіжного доручення ( квитанції) з відміткою банку  та  довіреність ( при необхідності).

 

      Інформація про суб’єкта господарювання, якому надано право на провадження господарської діяльності (яким є ліцензія) висвітлюється на сайті  НКРЄКП у розділі  (Суб’єкти природних монополій з централізованого водопостачання і водовідведення та  транспортування теплової енергії)

угору ↑