Департамент фінансів

Версія для друкуВерсія для друку

 

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

0 (532) 56-10-76, факс 0 (532) 60-93-06

е-mail  

fin@finpl.gov.ua, obl16@minfin.gov.ua

www

finpl.gov.ua

директор

Павло Анатолійович Кропивка

 

 

Основні завдання Департаменту відповідно до Положення, яке затверджено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 03.10.2016 № 434 :

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;
 • розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;
 • підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові обласної державної адміністрації;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку;
 • здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету на території області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
 • аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;
 • готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах області;
 • вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 • бере участь у:
  • підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
  • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  • розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  • підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;
  • розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
 • аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;
 • організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрацій матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди;
 • готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;
 • перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;
 • перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;
 • складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;
 • затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
 • проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
 • перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
 • погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;
 • здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;
 • організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), територіальними органами Державного казначейства України (далі - Казначейства), іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки Мінфіну;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 • готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
 • за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 • аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;
 • інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;
 • розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 • проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 • організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;
 • бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
 • вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури обласної та районних державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
 • здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 • приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
  • зупинення операцій з бюджетними коштами;
  • призупинення бюджетних асигнувань;
  • зменшення бюджетних асигнувань;
  • повернення бюджетних коштів до обласного бюджету;
  • безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
 • аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і готує пропозиції щодо її вдосконалення;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

угору ↑