Держфінінспекція про результати державного фінансового аудиту Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування”

Версія для друку

Держфінінспекція про результати державного фінансового аудиту Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування”  

 

Державна фінансова інспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит діяльності Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування” (далі по тексту – ДП „УкрНДІВ”, Підприємство).

Контрольним заходом охоплений період фінансово-господарської діяльності державного підприємства за період з 01.06.2015 по 31.05.2016.

Основні напрямки діяльності ДП „УкрНДІВ” - технічні випробування та дослідження у рухомому складі магістрального та відомчого залізничного транспорту; експериментальні розробки й дослідження у сфері біотехнологій, інших природничих і технічних наук.

Аналіз діяльності ДП „УкрНДІВ” показав, що протягом досліджуваного періоду Підприємство працювало прибутково, але розмір отриманого чистого прибутку мав щорічну тенденцію до зниження. Зазначене відбулося внаслідок зменшення кількості укладених договорів, зупинки роботи підприємств на сході України, так як значна кількість замовників знаходиться в східних регіонах країни. Значно зменшилась співпраця із Російською Федерацією та зарубіжними замовниками.

Загальна оцінка ефективності управління Підприємства за 2015 рік має високий рівень. Однак, незважаючи на прибуткову діяльність                              ДП „УкрНДІВ”, аудит виявив ряд факторів та недоліків, які мали негативний вплив на господарську діяльність Підприємства.

Насамперед, один із основних рахунків Підприємства було відкрито у      ПАТ „Банк „Фінанси та Кредит”, однак з вересня 2015 року обслуговуючий банк визнано неплатоспроможним, при цьому залишок фінансових ресурсів  ДП „УкрНДІВ” на банківському рахунку становив 825,4 тис. грн, які включені до сьомої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів. Таким чином, нестабільне становище на ринку банківських послуг призвело до погіршення платоспроможності та відволікання фінансових ресурсів Підприємства в розмірі 825,4 тис. грн в довготривалу дебіторську заборгованість сумнівну до стягнення, що в подальшому може призвести до втрат фінансових активів.

Під час аудиту виявлені факти виконання науково-дослідних робіт за цінами нижче собівартості. При цьому Підприємство не скористалося правом коригування договірних цін, як передбачено умовами договорів, що в свою чергу призвело до недоотримання Підприємством фінансових ресурсів на загальну суму 456,1 тис. грн, а витрати на виготовлення вказаної продукції покриті за рахунок власного прибутку.

Ще одним із ризикових факторів, що негативно вплинув на фінансово-господарську діяльність ДП „УкрНДІВ” є формування та використання резервного фонду.

 Так, у досліджуваному періоді резервний капітал Підприємства був незмінним і на дату аудиту складав 400 тис. гривень. Слід відмітити, що резервний капітал формувався протягом 2002 – 2011 років за рахунок нерозподіленого прибутку, що обумовлено Статутом і наказами про облікову політику Підприємства. Водночас, враховуючи зростання інфляційних процесів у економіці, прийняте управлінське рішення щодо накопичення резервного капіталу протягом майже 10 років без подальшого використання є неефективним, а кошти в сумі 400 тис. грн ніякого економічного чи соціального ефекту Підприємству не принесли.

Внаслідок затримки обробки технічних рішень Головним інформаційно-обчислювальним центром та погодження Департаментом вагонного господарства Укрзалізниці в акти приймання-здачі наданих послуг за квітень-травень 2016 року не включені обсяги фактично виконаних робіт з видачі технічних рішень, що призвело до заниження доходу відповідного періоду                ДП „УкрНДІВ”, на загальну суму 150,7 тис. гривень.

Крім цього, Підприємством не реалізовано право нарахування та стягнення пені та штрафних санкцій у разі несвоєчасного виконання умов укладених договорів, що призвело до недоотримання доходів на загальну суму 55,5 тис. гривень.

До того ж, внаслідок накопичення неліквідних матеріальних цінностей, на загальну суму 9,8 тис. грн допущене неефективне використання майна Підприємства на вказану суму.

Недостатній контроль з боку відповідальних посадових осіб                         ДП „УкрНДІВ” за дотриманням Правил використання мобільного зв’язку призвів до перевищення ліміту телефонних розмов та неефективного використання коштів на суму 2,2 тис. гривень.

Підсумовуючи загальні результати проведеного державного фінансового аудиту Підприємству рекомендовано перелік заходів, вирішення яких дасть змогу підвищити ефективність управління державним майном та покращити результати діяльності Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування”.

 

                                                                 Прес-служба Держфінінспекції

                                                                 в Полтавській області

угору ↑