Функціональні повноваження голови обласної державної адміністрації

Версія для друку

Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Одноосібно видає розпорядження.

Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців облдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями. Видає розпорядження про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Затверджує:

 • структуру облдержадміністрації, утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства відділи, управління та інші її підрозділи;
 • штатні розписи структурних підрозділів облдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад їх керівників. Порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Подає на розгляд обласної ради проект бюджету та програму соціально-економічного розвитку області, організовує виконання бюджету та затверджених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів облдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Забезпечує:

 • виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території., укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
 • виконання законодавства про військовий обов`язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;
 • своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки.

Забезпечує координацію роботи банківських установ області.

Розглядає та подає у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області.

Розглядає звернення та пропозиції політичних партій громадсько-політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.

В особливий період для керівництва виконанням заходів щодо оборони України утворює та очолює Раду оборони області.

Контролює здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території області.

У межах повноважень передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.

Оголошує зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій.

Організовує роботу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності управлінь та структурних підрозділів облдержадміністрації. У межах своїх повноважень сприяє залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

Координує роботу зі складання і подання на затвердження обласної ради проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання.

Координує заходи щодо:

 • підготовки і подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
 • розробки пропозицій фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції для державних потреб, яка підлягає продажу, за рахунок державного бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
 • здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом;
 • виявлення, запобігання та протидії корупції;
 • організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування, вносить пропозиції щодо надання дозволу на право користування каналами мовлення.

Координує організацію щодо:

 • взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток області та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності облдержадміністрації;
 • об`єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

При необхідності, утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції, персональний та посадовий склад.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • Департаменту фінансів облдержадміністрації;
 • юридичного відділу апарату облдержадміністрації;
 • відділу режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;
 • відділу контролю апарату облдержадміністрації;
 • відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації;
 • сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

 • Управління Служби безпеки України в Полтавській області;
 • Головне управління Національної поліції в Полтавській області;
 • Головного територіального управління юстиції у Полтавській області;
 • Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області;
 • Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області;
 • Полтавського обласного військового комісаріату;
 • Полтавської митниці;
 • Державної фінансової інспекції у Полтавській області.

Здійснює керівництво:

 • колегією обласної державної адміністрації;
 • Радою регіонального розвитку;
 • регіонально комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
 • Обласною координаційною радою з моніторингу реалізації в Полтавській області проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
 • Обласною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
 • оперативним штабом для забезпечення узгоджених заходів реагування на виклики і загрози національній безпеці;
 • обласною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
 • постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації;
 • обласною робочою групою з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • радою вітчизняних та іноземних інвестицій при Полтавській обласній державній адміністрації;
 • обласною Консультативною радою з питань розвитку агропромислового комплексу та сільських територій;
 • організаційним комітетом з підготовки та проведення щорічного Сорочинського ярмарку;
 • обласною координаційною радою з впровадження Проекту українсько-німецького співробітництва GIZ «Енергоефективність у громадах» в Полтавській області.
угору ↑