Географічні відомості

Версія для друку

 

Географічні відомості про Полтавську область

 

Полтавська область - це одна iз 25 областей України, яка розташована на лiвому березi Днiпра, його середнiй течiї, i займає площу 28,8 тис.кв.км. Протяжнiсть територiї з пiвночi на пiвдень 213,5 км, а iз заходу на схiд 245 км.

Область знаходиться мiж 50° 33' i 48° 45' пiвнiчної широти та 32° 05' i 35° 30' схiдної довготи.

Межує Полтавщина з Чернiгiвською, Сумською, Харкiвською, Днiпропетровською, Кiровоградською, Черкаською i Київською областями.

Область має вигiдне фiзико-географiчне положення, рiвнинний рельєф, помiрний континентальний клiмат, чорноземнi грунти та густу мережу рiчок i значнi запаси мiнеральних ресурсiв. Розвитку господарства нашої областi сприяє i вигiдне економiко-географiчне положення. Розташування у басейнi Днiпра, густа мережа залiзничних та автомобiльних шляхiв, повiтряне сполучення сприяють розвитку зв'язкiв областi iз iншими областями та країнами.

За кiлькiстю населення Полтавщина займає 11 мiсце серед областей України i на її територiї проживає близько 1700 тис. чоловiк. Нацiональний склад населення однорiдний, українцiв близько 90%. Густота населення 60 чоловiк на кв.км. Приблизно 1000 тис. чоловiк населення областi це жителi мiст. Вiкова структура i мiського, i сiльського населення областi характеризується постарiнням. Жiноче населення переважає над чоловiчим. В областi налiчується 1858 сiл i 36 мiських поселень.

Полтавська область є помiрно заселеною i на її територiї нараховується близько 900 тис. чоловiк трудових ресурсiв, основна частина яких зайнята у галузях матерiального виробництва.

За структурою господарства Полтавська область належить до iндустрiально-аграрних. У сукупнiй валовiй продукцiї промисловостi i сiльського господарства частка промисловостi становить близько 60%. Серед областей України Полтавщина видiляється залiзорудною, паливною, машинобудiвною i легкою промисловiстю та агропромисловим комплексом з розвинутою харчовою промисловiстю, буряко-цукровим виробництвом, зерновим господарством та м'ясо-молочним тваринництвом.

Полтавчани виробляють бiльше 14 % залiзної руди, близько 33 % природного газу, до 9 % електродвигунiв, приблизно по 20 % легкої i харчової промисловостi, а також 10 % цукру.

Виробництво вантажних автомобiлiв наближається до 100 %. Провiдними галузями промисловостi є машинобудування i металообробка, паливна, харчова i легка промисловості, провiдне значення мають автомобiльна i електротехнiчна.

 

угору ↑