Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області

Версія для друку

 

адреса 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 1
тел./факс (0532) 51-88-16
е-mail   office@pl.treasury.gov.ua
www http://treasury.gov.ua/main/uk/index
начальник Чепурний Олег Вікторович

 

 

Основні завдання Головного управління:    

• забезпечення казначейського   обслуговування  державного  та місцевих  бюджетів на основі ведення єдиного  казначейського рахунку, що передбачає:
• розрахунково-касове  обслуговування   розпорядників   і   одержувачів бюджетних коштів;
• контроль  за  здійсненням   бюджетних  повноважень  при   зарахуванні надходжень,  прийнятті   зобов'язань   та  проведенні  платежів  за   цими зобов'язаннями;
• у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
• ведення бухгалтерського  обліку  і  складання  звітності  про виконання державного та місцевих бюджетів.
 

 

Послуги, які надає Головне  управління:

1) здійснює   розрахунково-касове    обслуговування    розпорядників, одержувачів  бюджетних  коштів  та  інших  клієнтів,  операцій  з  коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного  банку  України;

2) управляє наявними   фінансовими   ресурсами, що ним обліковуються,   надає  на  зворотній  основі  позики  за  рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку;

3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Головного управління;

4) провадить   безспірне   списання   коштів  з  рахунків,  на   яких обліковуються  кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних  установ,  за рішенням,  прийнятим державним органом, що  відповідно  до  закону  має право на його застосування;

5) повертає  кошти, помилково  або  надмірно  зараховані  до бюджетів за поданням органів стягнення, яким відповідно до  законодавства    надано  право  стягнення  до  бюджетів   податків,  зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

6) нараховує штрафи за неповне  або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

7) здійснює розподіл коштів між рівнями місцевих бюджетів  відповідно  до  нормативів   відрахувань,   визначених   бюджетним   законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

9) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів   бюджетних   коштів, розподіл  показників  кошторисів  та  планів асигнувань  у розрізі  розпорядників  та  одержувачів   бюджетних коштів;

10) подає  розпорядникам  і  одержувачам  бюджетних  коштів  витяг  з розпису державного бюджету та зміни до нього;

11) веде  бухгалтерський  облік  операцій  з  виконання державного та місцевих бюджетів,  складає звітність про виконання державного,   місцевих бюджетів, подає звіт органам законодавчої та  виконавчої влади в обсязі та в строки, визначені бюджетним законодавством;

12) приймає звіти від розпорядників та одержувачів  бюджетних  коштів та консолідує форми звітності;

13) забезпечує    функціонування    багаторівневої      інформаційно-обчислювальної  системи,   внутрішньої   платіжної системи, уживає заходів до захисту інформації;

14) у межах своїх  повноважень  виконує контрольні функції, пов'язані із:
• здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
• дотриманням моніторингу та контролю бюджетного процесу з  питань складання відповідних бюджетів, кошторисів та планів використання бюджетних  коштів;
• відповідністю кошторисів та планів  використання  бюджетних  коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

• відповідністю    платежів   узятим   зобов'язанням    та    бюджетним асигнуванням;
• витрачанням  бюджетних   коштів   у  процесі  проведення    перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників та одержувачів   бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
• дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній  валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються Головним управлінням;
• дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського  обліку, складенням звітності про виконання кошторисів бюджетних установ;
• здійсненням   інших   повноважень   учасників   бюджетного   процессу відповідно до законодавства;

15) надає   консультаційну   допомогу учасникам  бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

16) виконує   відповідно   до   законодавства   функції, пов'язані із аналізом діяльності розпорядників коштів державного та місцевих  бюджетів;

17) виконує   інші   функції,   що  випливають  з покладених на нього завдань.

 

 

угору ↑

23.03.2018