Інформація про Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2015 року в Полтавській області

Версія для друку

Відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) відповідно до покладених завдань, підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових  спорів (конфліктів) у першому півріччі 2015 року. Метою цього дослідження є моделювання розвитку соціально-трудових відносин, окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами, попередження стихійних протестних дій найманих працівників, вироблення відповідних рекомендацій сторонам.

Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений  працівниками Відділення упродовж січня-листопада 2015 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств та залежав від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

Ø      недостатність (а в окремих підприємств відсутність) ринків збуту;

Ø      звуження ринків збуту, зокрема до країн Митного союзу;

Ø      недостатній обсяг замовлень на продукцію з боку українських споживачів;

Ø      недостатність обігових коштів у підприємств;

Ø      застаріле енерговитратне виробництво з орієнтацією на виготовлення продукції з низькою доданою вартістю;

Ø      відсутність державної підтримки національного товаровиробника;

Ø      несвоєчасне повернення ПДВ, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств та погіршує їх фінансовий стан;

Ø      постійне зростання цін на енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції та знижує її конкурентоздатність на ринках збуту.

 

Незбалансованість можливостей підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру залишають соціально-трудові відносини в окремих колективах нестабільними, а іноді й напруженими. 43,6% підприємств області працює збитково.

Більш упевнено почувалися підприємства, які вчасно переорієнтувалися на нові ринки збуту, здійснили диверсифікацію експорту, знайшли нових партнерів. Проте, на промислові підприємства посилюється дія зовнішніх факторів, які спричинені втратою окремими підприємствами позицій на ринках збуту країн Митного союзу. Водночас відсутність обігових коштів на модернізацію виробництва, зниження його енергозатратності та на стандартизацію продукції перешкоджають швидкій переорієнтації на європейські ринки. За таких умов роботодавці змушені вдаватися до скорочення штатної чисельності і робочого часу, що призводить до зменшення доходів найманих працівників, надходжень до бюджетів і фондів. Так, на більшості великих промислових підприємств зафіксовано значне зменшення обсягів виробництва продукції. Це суттєво вплинуло на наповнення місцевих бюджетів та своєчасність виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що призводить до зростання соціального напруження в колективах. 

Враховуючи досвід попередніх років, Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у першому півріччі 2015 року змусить їх власників оптимізувати свої витрати в першу чергу за рахунок скорочення робочого часу й персоналу. Криза зайнятості й надалі маскуватиметься під часткову зайнятість  (неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати), що відобразиться на доходах працівників. Проте, розуміючи вплив зовнішніх факторів (звуження ринків збуту, обмеженість робочих місць), наймані працівники цих підприємств колективних протестних намірів швидше за все не виявлятимуть.

Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення ускладнень між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати.

Прогнозується, що в першому півріччі 2015 року діятимуть наступні об’єктивні чинники ускладнень соціально-трудових відносин у колективах промисловості області:

Ø      зростання цін на енергоносії, метал, матеріали;

Ø      недостатність обігових коштів;

Ø      звуження й навіть втрата ринків збуту виробленої продукції;

Ø      недостатня державна підтримка національного товаровиробника.

Ситуативними факторами впливу, що можуть прискорити накопичення протестного потенціалу, підштовхнути найманих працівників до проявів протестної поведінки можуть стати:

Ø      використання заробітної плати як обігових коштів;

Ø      свідоме невиконання роботодавцем колективних договорів, угод, зобов'язань, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, рішень примирних органів тощо;

Ø      ігнорування законних вимог найманих працівників;

Ø      формальне ставлення до обов’язків по вирішенню вимог;

Ø      підміна повного вирішення колективного трудового спору (конфлікту) частковим задоволенням вимог та ін.

 

Агропромисловий комплекс – один із небагатьох секторів економіки області, який утримує стабільність в таких складних економічних умовах. Не зважаючи на ряд проблем (подорожчання паливно-мастильних матеріалів, недостатність обігових коштів та ін.), у січні-жовтні поточного року в галузі спостерігається приріст виробництва на 8,5% порівняно з відповідним періодом минулого року. Аграрії звикли вирішувати свої проблеми самотужки (за рахунок банківських кредитів). Тому Відділення не прогнозує виникнення колективних трудових спорів на підприємствах АПК у першому півріччі 2015 року.

Низька платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків  за виконані роботи залишаються основними причинами збереження осередків соціальної напруженості в галузі будівництва. Найбільш вірогідним фактором, що може призвести до її зростання  в окремих колективах, стане порушення колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати. Затримка розрахунків за виконані роботи з державного бюджету є причиною виникнення та накопичення зарплатних боргів та як наслідок – зростання невдоволення в колективах будівельних підприємств. Не виключається й проведення акцій соціального протесту (страйків).

Аналіз стану та динаміки СТВ, що систематично проводиться Відділенням у колективах підприємств електротранспорту, свідчить що на показники роботи комунальних підприємств «Кременчуцьке тролейбусне управління» і «Полтаваелектроавтотранс» позитивно вплинуло оновлення та капітальний ремонт значної частини парку машин а також збільшення тарифу на перевезення пасажирів. Підприємства працюють стабільно також і завдяки фінансовій підтримці з міських бюджетів. Разом з цим, враховуючи досвід попередніх періодів, Відділення не виключає виникнення в них соціальної напруженості в разі виникнення затримки із виплати заробітної плати у зв’язку із несвоєчасним надходженням субвенції з державного бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян або фінансової допомоги з боку відповідно Кременчуцької або Полтавської міської ради.

          Недостатність капіталовкладень в енергозбереження та оновлення обладнання і мереж, зволікання з реальним реформуванням, залишають дієвими такі фактори як збитковість, енерговитратність та недосконалий механізм тарифоутворення стосовно підприємств комунальної власності, основним видом діяльності яких є надання послуг. Відділення прогнозує, що і в першому півріччі 2015 року фінансово-економічний стан вищевказаних підприємств ускладнюватимуть: несвоєчасні й неповні розрахунки з ними за виконані роботи по благоустрою, виконанню капітального та поточного ремонту в організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів; тривала кредиторська та дебіторська заборгованість; неритмічне впродовж року надходження бюджетних коштів на покриття різниці між затвердженими тарифами та економічно обґрунтованими витратами підприємств.

Основними стримуючими факторами імовірно стануть: побоювання найманих працівників втратити робочі місця (особливо в сільській місцевості); кризовий стан галузі; недостатній досвід відстоювання своїх прав; відсутність як формального профспілкового так і неформального лідера.

Здійснюючи аналіз інформації, отриманої від обласних організацій профспілок і місцевих органів виконавчої влади та враховуючи дані власного моніторингу, Відділення прогнозує в першому півріччі 2015 року збереження соціальної напруженості в колективах бюджетної сфери через недостатнє фінансове забезпечення галузі, невдоволення рівнем заробітної плати, «зрівнялівкою» в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та допоміжного персоналу, а також оптимізацію мережі бюджетних установ (закриття, реорганізація, тощо).

З огляду на стан місцевих бюджетів, що дедалі погіршується та істотне підвищення тарифів на послуги теплопостачання для закладів бюджетної сфери, Відділення прогнозує зростання протестного потенціалу в колективах підприємств комунальної власності, закладів освіти, охорони здоров’я й культури, здебільшого через зниження рівня реальної заробітної плати та затримки з її виплатами у 1 кварталі 2015 року.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме збереженню атмосфери соціальної рівноваги в цілому на Полтавщині та поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження.

 

(Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, виконуючому обов’язки голови облдержадміністрації, керівникам обласних обєднань профспілок і роботодавців).

 

05.12.2014 року

 

Завідувач сектора аналітично - інформаційної роботи та прогнозування В.Новицька

угору ↑