Інформація про результати діяльності відділення НСПП в Полтавській області за 2014 рік

Версія для друку

Здійснюючи повноваження у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про НСПП, Відділення НСПП в Полтавській області (далі–Відділення), систематично досліджує динаміку економічного розвитку регіону та стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, де прогнозувалося зростання соціальної напруги, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Упродовж року Відділення сприяло вирішенню 3 колективних трудових спорів на виробничому рівні, участь в яких брали 250 працівників (64% від загальної чисельності) 3 підприємств області: публічного акціонерного товариства «Полтавська птахофабрика», с. Стасі, Диканського району (бригади слюсарів-операторів відділення №3),  комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради та публічного акціонерного товариства «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання» смт. Нова Галещина Козельщинського району.

Всього у зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 6 вимог, із них: щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 5 вимог (83% від загальної кількості) та щодо невиконання вимог законодавства про працю – 1 вимоги (17%). Упродовж 2014 року Відділення сприяло вирішенню 5 вимог.

Основними причинами виникнення колективних трудових спорів були порушення (недотримання) роботодавцями законодавства України, а саме: статей 43, 95, 115, 247 КЗпП України, статей 15, 33 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанови Кабінету міністрів України №1078, статей 22, 38, 39, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевої і регіональної угод та виконання умов окремих положень колективного договору.

Упродовж року Відділенням було проведено 4 примирних комісії та 47 узгоджувальних зустрічей з представниками трудових колективів, у ході яких надавалися консультації та роз’яснення послідовності розгляду вимог найманих працівників та подальшого їх вирішення.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та стабілізації стану соціально-трудових відносин здійснювались заходи щодо усунення 50 чинників, які призвели до загострення стану СТВ на 45 підприємствах у 50 випадках ускладнення стану СТВ на виробничому рівні.

Основними причинами виникнення дестабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах була заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасність її виплати. Найбільша кількість чинників припадає на невиконання вимог законодавства про працю (38 чинників, або 76%), в частині наявності заборгованості із виплати заробітної плати; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (11 чинників – 22%), а саме щодо: заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної її виплати (10 чинників) та один чинник в частині забезпечення продуктивної зайнятості; внесення змін до колективного договору -1 (або 2%). За сприяння Відділення попереджено виникнення 45 колективних трудових спорів на 41 підприємстві, тобто 90% із загальної кількості випадків, що перебували на обліку Відділення упродовж 2014 року.

  В період ускладнення стану СТВ Відділенням проводилися зустрічі з адміністрацією підприємств, найманими працівниками та головами профспілок, надавалися консультації відповідно до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з питань законодавства про працю. Загалом упродовж січня-грудня 2014 року Відділенням було проведено 112 запобіжних примирних процедур (узгоджувальних зустрічей).

Продовжувалася робота по реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», зокрема:

- взято участь у нарадах, семінарах, «круглих» столах (13);

- висвітлювалася інформація в ЗМІ, на сайтах та в репортажах (5);

- надавалися консультації (12).

В результаті взаємодії Відділення з ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава та арбітром НСПП - доцентом кафедри управління персоналом і економіки праці Боровиковим О.В. підготовлена та надрукована монографія «Управління персоналом: теоретичні аспекти та стратегії розвитку» (тираж 300 примірників). Дане видання призначене для керівників підприємств і організацій, сфери бізнесу, спеціалістів кадрових служб і департаментів з управління людськими ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та рекомендовано для розміщення в електронній бібліотеці та використання в навчальному процесі університету. Один із підрозділів книги (12 сторінок) присвячений діяльності НСПП вцілому та роботі Відділення. В монографії використано Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», звітні, прогнозні та аналітичні матеріали, надані фахівцями Відділення.

Відділення тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, залучає до співпраці трудових арбітрів і експертів. Укладені угоди про співпрацю з усіма суб’єктами, причетними до врегулювання соціально-трудових відносин.

Особливе значення Відділення приділяє інформаційному забезпеченню своєї діяльності. При цьому чільне місце в публікаціях, виступах і повідомленнях працівників Відділення займають теми, спрямовані на підвищення рівня правової культури громадян. Упродовж року Відділення готувало інформації для розміщення: в Бюлетені НСПП та в обласній газеті, на сайті НСПП та на власній WEB-сторінці. Підготовлено та надіслано позаштатному активу 2 інформаційні бюлетені Відділення. Проведено два сеанси «гарячої» телефонної лінії.

Керівники Відділення брали участь у офіційних телевізійних та радіо програмах обласної державної телерадіокомпанії «Лтава», де надавали інтерв’ю з питань що відносяться до компетенції НСПП.

Представники Відділення брали участь у засіданнях обласних координаційних нарад, колегіях, сесіях обласної ради, «круглих столів», комісій та робочих груп, проведені семінарів, зборів трудових колективів та ін., де в своїх виступах інформували про призначення НСПП та підсумки її роботи.

Відділення, в межах наданих повноважень, постійно проводить прийом громадян та систематично веде консультаційно-роз’яснювальну роботу. Так, упродовж 2014 року фахівцями Відділення отримано 206 звернень громадян, на особистому прийомі побувало 79 осіб. Більшість звернень – 155 (або 76%) пов’язані з роз’ясненнями положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», з них 12 звернень щодо визначення порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності згідно норм Закону України «Про соціальний діалог в Україні»; 46 осіб (22%) звернулися за допомогою з питань порушення та роз’яснення норм законодавства України про працю; 5 осіб (2%) з інших питань.

Із загальної кількості звернень - 35 було на «гарячу» телефонну лінію. В основному громадяни зверталися з питань невиконання норм законодавства про працю, а також з інших питань. Всі звернення розглянуті та надані консультації та роз’яснення у межах повноважень Національної служби посередництва і примирення. Також упродовж року консультації з трудового законодавства надавали зав. ІКЦ, арбітри і незалежні посередники НСПП.

Відділення взаємодіє з 29 інформаційно-консультаційними центрами НСПП, 15 арбітрами та 6 незалежними посередниками НСПП, які надають консультації на місцях (представникам сторін соціально-трудових відносин, профспілок, роботодавців, окремим найманим працівникам) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) та інформують Відділення про випадки загострення стану соціально-трудових відносин, що виникають.

Відділення, діючи відповідно до повноважень, визначених законодавством України та Положенням про Національну службу посередництва і примирення й надалі сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин у колективах підприємств та установ області на основі конструктивного соціального діалогу, поглиблення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації.  

 

 

Валентина Новицька, завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Полтавській області

 

16.01.2015 року

угору ↑