Інформаційний бюлетень з підсумками роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області у 2014 році

Версія для друку

Про підсумки економічного розвитку Полтавської області за 2014 рік

 

Працівники відділення НСПП в Полтавській області (далі Відділення) здійснюють системний моніторинг стану та динаміки соціально-трудових відносин у видах економічної діяльності та в трудових колективах з метою виявлення ознак нестабільності на доконфліктних етапах та їх усунення.
Стабільність стану соціально-трудових відносин та його динаміка значною мірою залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу області, результатів фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання та оперативності реагування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністрацій підприємств, установ і організацій на випадки зростання  рівня соціальної  напруженості в трудових колективах. Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку області свідчить, що зниження обсягів виробництва спостерігалося упродовж всього року. Так за підсумками січня-грудня 2014 року зменшилися обсяги виробництва майже у всіх провідних галузях промисловості: в металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування на 20,3%, у виробництві продуктів нафтоперероблення – на 16,7%, спад в машинобудуванні склав 44% від аналогічного періоду минулого року. Приріст продукції на 9,8% одержано лише у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.  Сільське господарство показало спад на 3,1%. В цілому у січні-грудні 2014 порівняно з відповідним періодом 2013 року індекс промислової продукції склав 92,8%. 60,4%  підприємств області протягом січня-вересня  2014 року спрацювали збитково.
Розмір нарахованої середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій у 2014р. становив 3179 грн. і порівнянно з 2013р. збільшився на 6,4%.
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2015р. становила 30,3 тис. осіб, що на 1,2% більше відповідного періоду минулого року.

Аналіз стану та динаміки соціально - трудових відносин

 

Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин доводить, що упродовж  року на ряді підприємств продовжували діяти негативні чинники економічного і соціального характеру, які створювали умови для виникнення соціальної напруженості. Такими чинниками є:
- збитковість підприємств, обмеженість обігових коштів;
- несвоєчасна виплата та наявність заборгованості із заробітної плати;
- невиконання власниками вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів;
- застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня (тижня) та неоплачуваних відпусток;
- низький рівень заробітної плати працівників бюджетної сфери;
- порушення прав найманих працівників в частині страхового стажу;
- ухилення сторін від соціального діалогу.
Основними причинами дії вищевказаних чинників залишаються: втрата ринків збуту виробленої продукції; низька платоспроможність підприємств; нестача обігових коштів; наявність значних сум дебіторської заборгованості, в тому числі наявність боргів за відвантажену продукцію та послуги за державним замовленням; несвоєчасність введення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, що надають підприємства житлово-комунального сектору; неритмічне бюджетне фінансування.
Незважаючи на те, що вищевказані причини негативно впливають на стан соціально-трудових відносин в колективах  у значній частині випадків, навіть при його загостренні, наймані працівники не наважуються висувати офіційні вимоги до роботодавця. Причинами цього є: їх побоювання втратити роботу; нерішуча позиція профспілкових органів (представників трудових колективів); бажання роботодавців приховати проблеми своїх підприємств; використання роботодавцями методів морального і економічного тиску.
Аналіз Відділення свідчить, що основним чинником розбіжностей між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати.
Затримка виплати поточної зарплати та виникнення її заборгованості, впровадження скороченого робочого часу, невиконання положень колективного договору значно погіршувало соціально-трудові відносини в колективах промислових підприємств області. П’ята частина всіх випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували на обліку Відділення упродовж року виникали на промислових підприємствах. За сприяння Відділення  80% з них врегульовано, на одному триває КТС.
Два дестабілізаційних випадки зафіксовано на двох підприємствах, основним видом діяльності яких є постачання  електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Всі вони врегульовані.
Також за сприяння Відділення два дестабілізаційних випадки врегульовані, основна діяльність яких є водопостачання, каналізація, поводження з відходами.
Складною та напруженою упродовж року була ситуація в будівництві. З початку поточного року спостерігалася динаміка спаду обсягів будівельних робіт (загалом на 1,2% порівняно із відповідним періодом минулого року). Основною проблемою майже всіх будівельних підприємств залишається несвоєчасність розрахунків замовників за виконані роботи. Недостатність обігових коштів не дає можливості вчасно розраховуватися з працівниками та повністю виконувати положення колдоговорів. Упродовж  року Відділення сприяло вирішенню 22 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах будівництва, або 44% від загальної кількості випадків, які перебували на обліку в системі ЗКТС (к). Всі вони врегульовані.
Чотири дестабілізаційних випадки зафіксовано на підприємствах з видом економічної діяльності транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. Три з них в результаті заходів запобіжного характеру Відділення врегульовані, один випадок залишається на обліку Відділення.
Упродовж року за сприяння Відділення врегульовано один дестабілізаційний випадок  у виді економічної діяльності - інформація та телекомунікації).
Трьом дестабілізаційним випадкам сприяло Відділення в колективах підприємств, основною діяльністю яких є операції з нерухомим майном. Два з них врегульовано. На обліку Відділення залишається один випадок через порушення чинного законодавства про працю в частині несвоєчасної виплати заробітної плати. Відділення підтримує зв'язок із сторонами трудового колективу та надає допомогу в межах повноважень.
Із загальної кількості випадків, врегулюванню яких сприяло Відділення, 3 зафіксовано на підприємствах, основним видом економічної діяльності яких є професійна, наукова та технічна діяльність. Всі вони за сприяння Відділення врегульовані.
Приховане напруження упродовж року спостерігалося в бюджетній сфері. Моніторингові дослідження, проведені Відділенням у взаємодії із обласними організаціями профспілок, що об’єднує  працівників бюджетної сфери підтверджують наявність  в колективах невдоволення низьким рівнем заробітної плати. Обурення викликають диспропорції в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та робітників простої праці, застосування практики відпусток без збереження заробітної плати, недостатнє фінансове забезпечення закладів. З метою запобігання виникненню КТС Відділення здійснює моніторинг та відстеження стану соціально-трудових відносин у колективах бюджетних установ. Врегулюванню п’яти випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин з причин виникнення заборгованості із заробітної плати Відділення сприяло у колективах закладів освіти.  Чотири з  них врегульовані.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Відділення, відповідно до наданих повноважень, упродовж 2014 року, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяло врегулюванню 50 дестабілізаційних випадків (виробничий рівень) на 45 підприємствах (з них  в 17 структурних підрозділах). Один випадок переріс в колективний трудовий спір.
За сприяння Відділення при взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, позаштатними фахівцями, сторонами соціально-трудових відносин у 2014 році попереджено виникнення 45 колективних трудових спорів, декілька страйків та інших акцій соціального протесту на 41 підприємстві.
В період ускладнення стану соціально-трудових відносин Відділенням проводилися зустрічі з представниками трудових колективів, надавалися консультації відповідно до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з питань законодавства про працю. Загалом упродовж січня-грудня 2014 року Відділенням було проведено 112 запобіжних примирних процедур (узгоджувальних зустрічей).

 

Хід вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Відділення упродовж року сприяло вирішенню 3 зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів), з яких 2 виникло в попередні роки та 1 – у лютому 2014 року. Зареєстровані колективні трудові спори виникли на виробничому рівні, зокрема: 2 - на рівні підприємства та 1 - на рівні окремого структурного підрозділу.
Учасниками колективних трудових спорів стали 250 працівників (64% від загальної чисельності) 3 підприємств області.
Колективні трудові спори були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями законодавства України, а саме: статей 43, 95, 115, 247 КЗпП України, статей 15, 33 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанови Кабінету міністрів України №1078, статей 22, 38, 39, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевої і регіональної угод та виконання умов окремих положень колективного договору.
Упродовж січня-грудня 2014 року кількість висунутих вимог, вирішенню яких сприяло Відділення, становила 5 одиниць, із них: щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 4 вимоги (80% від загальної кількості) та щодо невиконання вимог законодавства про працю – 1 вимога (20%).
Упродовж січня-грудня 2014 року проведено примирних процедур: примирних комісій - 4; узгоджувальних зустрічей – 47; трудовий арбітраж – не утворювався.

 

Підвищення рівня правової культури сторін соціально - трудових відносин та інформування громадськості про діяльність відділення НСПП

Упродовж 2014 року в області працювало 29 інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення. Позаштатним активом НСПП здійснювалося вивчення та проводився моніторинг стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств області. Так за дорученнями Відділення завідуючі ІКЦ НСПП проводили попереднє вивчення стану соціально-трудових відносин у окремих підприємствах області, зокрема у містах: Кременчук; Комсомольськ;  Лубни; Миргород та районах: Оржицькому, Козельщинському, Кобеляцькому, Лубенському, Гребінківському, Гадяцькому та ін. Окрім того завідуючі ІКЦ НСПП надавали консультації на місцях з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) та інформували Відділення про випадки загострення стану соціально-трудових відносин, що виникали.  Також з Відділенням взаємодіють 15 арбітрів та 6 незалежних посередників НСПП. Для підвищення рівня правової культури позаштатного активу НСПП Відділенням щокварталу проводилися наради-семінари.
Упродовж року Відділенням підготовлено для розміщення на сайті НСПП 42 інформації, на WEB-сторінці Відділення - 7 інформацій та 2 на сторінках обласної газети «Полтавський вісник»; підготовлено та опубліковано в Бюлетені НСПП статтю «Чому не вирішується трудовий конфлікт». Керівники Відділення брали участь у телевізійних та радіо програмах обласної державної телерадіокомпанії «Лтава», де надали інтерв’ю з питань, що відносяться до компетенції НСПП. Представники Відділення брали участь у засіданнях обласних координаційних нарад, колегіях, сесіях обласної ради, «круглих столів», комісій та робочих груп, проведені семінарів, зборів трудових колективів та ін., де в своїх виступах інформували про призначення та завдання НСПП та підсумки її роботи. Двічі на рік (в травні та жовтні) через газету «Полтавський вісник» та телерадіокомпанію «Лтава» Відділення оголошувало проведення «гарячої» телефонної лінії.
Відділення, в межах наданих повноважень, постійно проводить прийом громадян та систематично веде консультаційно-роз’яснювальну роботу. Так, упродовж 2014 року фахівцями Відділення отримано 206 звернень громадян, на особистому прийомі побувало 79 осіб. Більшість звернень – 155 (або 76%) пов’язані з роз’ясненнями положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», з них 12 звернень щодо визначення порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності згідно норм Закону України «Про соціальний діалог в Україні»; 46 осіб (22%) звернулися за допомогою з питань порушення та роз’яснення норм законодавства України про працю, 5 осіб (2%) з інших питань. Із загальної кількості звернень - 35 звернулися на «гарячу» телефонну лінію. Значну кількість консультацій з трудового законодавства надали зав. ІКЦ, арбітри і незалежні посередники НСПП. Всі звернення розглянуті та надані консультації та роз’яснення в межах повноважень Національної служби посередництва і примирення.
Аналітична діяльність відділення НСПП
Упродовж 2014 року Відділенням разом із завідуючими інформаційно - консультаційними центрами, трудовими арбітрами, незалежними посередниками НСПП постійно проводився моніторинг стану соціально – трудових відносин на підприємствах промисловості, транспорту, будівництва, в закладах і установах бюджетної сфери  та комунальних підприємствах. Особлива увага приділялася тим підприємствам, організаціям, установам де за результатами прогнозування передбачалося загострення виробничих стосунків у колективах. 
З метою організації своєчасного реагування всіх зацікавлених органів, установ, організацій на вірогідні ускладнення чи загострення стосунків між сторонами соціально – трудових відносин відділенням НСПП в травні та листопаді підготовлено Прогнози  розвитку стану соціально – трудових відносин в області. Вони надіслані Голові НСПП та надані голові облдержадміністрації, голові обласної ради, керівництву обєднань роботодавців і профспілок.
Відповідно до Плану роботи Національної служби посередництва і примирення Відділенням здійснено комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях:
1) державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років НСПП сприяла вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігала їх виникненню та здійснювала заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.
2) комунальної форми власності, де упродовж 2011-2013 років та 9 місяців 2014 року Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.
Для місцевих органів виконавчої влади упродовж року підготовлено 12 інформацій про стан  соціально-трудових відносин в області та 1 термінову інформацію. 

 

12 березня 2015 року
 

угору ↑