Інформаційний бюлетень з підсумками роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області у І півріччі 2015 року

Версія для друку

Про підсумки економічного розвитку Полтавської області за І півріччя 2015 року

Працівники відділення НСПП в Полтавській області (далі Відділення) здійснюють системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в окремих трудових колективах, де за результатами прогнозування передбачалося виникнення розбіжностей, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Стабільність стану соціально-трудових відносин та його динаміка значною мірою залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу області, результатів фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання та оперативності реагування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністрацій підприємств, установ і організацій на випадки зростання рівня соціальної напруженості в трудових колективах.

Аналізуючи соціально-економічну ситуацію області за підсумками І півріччя 2015 року, можна зазначити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року падіння промислового виробництва становило 4,3%. Приріст продукції порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігався лише у текстильному виробництві на 7,1%. Найбільше потерпають підприємства машинобудування та металургії, які виробили продукції відповідно на 34,7% та 9,5% менше у порівняні з аналогічним періодом минулого року. На 8,3% зменшилися обсяги будівельних робіт. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за цей період становив 96,5%. Відтак, на фоні негативних явищ, на чверть зросла в порівнянні з початком року загальна заборгованість із виплати заробітної плати та на 48% — заборгованість найманим працівникам економічно-активних підприємств.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику за січень–червень 2015 року становила 3466,2 грн, і зросла на 14,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Проте враховуючи інфляційні процеси, працівники цього практично не відчули.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 липня 2015р. становила 25,0 тис. осіб, що на 26 % більше ніж на відповідну дату минулого року.

 

Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин

Проведений Відділенням аналіз стану і динаміки СТВ доводить, що на ряді підприємств продовжували діяти негативні чинники економічного і соціального характеру, які створювали умови для виникнення соціального напруження. Такими чинниками є:

-       несвоєчасна виплата та наявність заборгованості із заробітної плати;

-       збитковість підприємств, брак обігових коштів;

-       невиконання власниками вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів;

-       застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня (тижня) та неоплачуваних відпусток ;

-       низький рівень заробітної плати працівників бюджетної сфери;

-       порушення прав найманих працівників в частині страхового стажу;

-       ухилення сторін від соціального діалогу.

Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати. 73,3% чинників дестабілізації стану СТВ (22 із 30), які перебували на обліку Відділення упродовж І півріччя 2015 року були спричинені саме заборгованістю із виплати заробітної плати та несвоєчасною виплатою поточної зарплати.

До зростання соціального напруження в колективах призводять: складний фінансово-економічний стан багатьох підприємств та організацій (45,1% підприємств області є збитковими), великі суми дебіторської та кредиторської заборгованості, несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію, неузгодженість тарифної політики, недотримання термінів виплати заробітної плати, порушення власниками законодавства про працю, невиконання колективних договорів, незабезпечення прав та гарантій профспілки тощо.

Упродовж півріччя Відділення сприяло вирішенню 4 випадків дестабілізації стану СТВ у колективах 4-х промислових підприємств та 2 випадків на 2 підприємствах з надання послуг водопостачання; каналізації, поводження з відходами. Загалом із 6 дестабілізаційних чинників, які виникли на вказаних підприємствах і перебували на обліку в системі ЗКТС(к) станом на 01.07.2014 року три – врегульовано, 1 – переріс у колективний трудовий спір, а 2 залишається на обліку Відділення.

Головною проблемою будівельних підприємств залишається несвоєчасність розрахунків замовників за виконані роботи. Недостатність обігових коштів не дає можливості вчасно розраховуватися з працівниками та виконувати повністю положення колдоговорів. Упродовж періоду Відділення сприяло врегулюванню дестабілізаційних чинників на 2-х будівельних підприємствах.

Із загальної кількості випадків, врегулюванню яких сприяло Відділення, 3 було зафіксовано на підприємствах з видом діяльності транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. Два з них врегульовані, а один залишається на обліку.

Упродовж періоду Відділення сприяло вирішенню одного дестабілізаційного випадку, що виник у колективі підприємства, основною діяльністю якого є операції з нерухомим майном.

Одному дестабілізаційному випадку сприяло Відділення в колективі, основною діяльністю якого є інформація та телекомунікації.

Із загальної кількості випадків, врегулюванню яких сприяло Відділення, 1 зафіксовано на підприємствах, основним видом економічної діяльності яких є професійна, наукова та технічна діяльність.

З огляду на прогнозні застереження, з метою запобігання виникненню КТС, Відділення здійснює моніторинг та відстеження стану СТВ у колективах закладів бюджетної сфери, працівники яких здебільшого незадоволені недостатнім фінансовим забезпеченням, порушенням співвідношень в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та робітників простої праці. Упродовж періоду Відділення сприяло врегулюванню 9-ти випадків дестабілізації з питання порушення законодавства про оплату праці.

 

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Діючи відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), упродовж січня–червня 2015 року Відділення сприяло врегулюванню 30 дестабілізаційних чинників між сторонами СТВ у 28 випадках дестабілізації стану СТВ, що виникли на 27 підприємствах та в установах на виробничому рівні (в тому числі у 4 структурних підрозділах) з середньообліковою чисельністю штатних працівників 6167 осіб.

За сприяння Відділення та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, сторонами соціально-трудових відносин упродовж січня-червня 2015 року знято з обліку 16 випадків дестабілізації (або 57,0% від загальної кількості) на 16 підприємствах, в установах, організаціях, а 5 випадків переросли в КТС(к) (18,0%.).

Працівники Відділення в періоди ускладнення стану соціально-трудових відносин проводили зустрічі з представниками трудових колективів, надавали консультації відповідно до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з питань законодавства про працю. Загалом упродовж січня-червня 2015 року проведено 51 узгоджувальну зустріч, що сприяло попередженню виникнення 14 колективних трудових спорів.

 

Хід вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж січня–червня 2015 року Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), три з них виникли в попередні роки та п’ять в поточному, всі на виробничому рівні, зокрема: 6 — на рівні підприємств та закладів, 2 — на рівні структурних підрозділів.

Учасниками колективних трудових спорів стали 318 працівників (64,4% від загальної чисельності) 8 підприємств області. Середньооблікова чисельність штатних працівників на цих підприємствах становила 494 осіб.

Колективні трудові спори були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями законодавства України, а саме: ст. 45 Конституції України, статей 43, 74, 79, 95, 113, 115, 247 Кодексу законів про працю України, статей 12, 15, 24, 33 Закону України «Про оплату праці», статей 2, 6, 10, 21 Закону України «Про відпустки», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанови Кабінету міністрів України №1078, статей 22, 38, 39, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевої і регіональної угод та виконання умов окремих положень колективних договорів.

У лютому 2015 року Національною службою посередництва і примирення зареєстровано колективний трудовий спір між найманими працівниками ковбасного цеху колективного підприємства «Полтавський м’ясокомбінат», м. Полтава та колективним підприємством «Полтавський м’ясокомбінат», м. Полтава з наступними вимогами найманих працівників: «1. Надавати щорічні відпустки працівникам відповідно до законодавства України та колективного договору; 2. Забезпечити оплату часу простою не з вини працівника не нижче 2/3 тарифної ставки відповідно до ст. 113 КЗпП України». Скориставшись письмовими роз’ясненнями та рекомендаціями Відділення сторони КТС утворили примирну комісію у складі 6 осіб (по 3 від кожної сторони). З початку виникнення спору проведено 4 засідання примирної комісії та 4 узгоджувальні зустрічі. Відтак у квітні колективний трудовий спір був вирішений та знятий з реєстрації НСПП.

У квітні 2015 року Національною службою посередництва і примирення зареєстровано 4 колективних трудових спори в дитячо-юнацьких спортивних школах, підпорядкованих Полтавській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (з веслування на байдарках і каное; «Молодь»; «Юність-1»; «Авангард» ім. І. В. Шемякіна).

В кожному з цих спорів зареєстровано по дві вимоги. Перші стосуються виплати заборгованої зарплати за січень–березень 2015 року, другі — забезпечення виплати заробітної плати відповідно до пунктів колективних договорів. У всіх 4-х закладах за сприяння відділення НСПП створені примирні комісії. Зважаючи на рівень соціального діалогу та примирні процедури, що забезпечені Відділенням за участі керівників облдержадміністрації та обласної ради, у червні Національною службою посередництва і примирення знято з реєстрації перші вимоги найманих працівників даних закладів, як вирішені. Продовжується сприяння вирішенню других вимог у цих спорах.

Відділення продовжує сприяти вирішенню колективних трудових спорів, які виникли у минулі роки:

1)       у ПАТ «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання», смт. Нова Галещина Козельщинського району;

2)       між найманими працівниками бригади слюсарів-операторів відділення № 3 ПАТ «Полтавська птахофабрика» с. Стасі Диканського району та ПАТ «Полтавська птахофабрика» с. Стасі Диканського району.

3)       між найманими працівниками КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради та КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради;

З найманими працівниками-учасниками восьми КТС(К) упродовж 1 півріччя 2015 року проведено 9 примирних комісій; 35 узгоджувальних зустрічей.

 

Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин та інформування громадськості про діяльність відділення НСПП

Упродовж І півріччя Відділення тісно співпрацювало з позаштатним активом НСПП. Всього з Відділенням взаємодіє 15 арбітрів, 5 незалежних посередників та 29 інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, де надаються консультаційні послуги з питань соціально-трудових відносин.

Позаштатні фахівці за дорученнями Відділення проводили вивчення стану соціально-трудових відносин та здійснювали роз’яснювально-консультаційну роботу в колективах підприємств Глобинського, Диканського, Кобеляцького, Лубенського, Пирятинського, Полтавського районів, міст Полтава, Лубни, Кременчук та інших.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів та підвищення правової культури працівники Відділення брали участь у роботі семінарів, нарад, виступали з лекціями, про що розміщувалися інформації на сайті НСПП та web-сторінці Відділення. Загалом упродовж півріччя на сайті НСПП розміщено 21 інформаційне повідомлення та web-сторінці — 16 інформацій. З метою здійснення повноважень, окреслених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, підвищення рівня взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та їх правової обізнаності, згідно планів роботи Відділенням в травні було оголошено проведення «гарячої» телефонної лінії.

Упродовж січня–червня 2015 року Відділенням отримано 99 звернень громадян. На особистому прийомі побувало 35 осіб. В основному громадяни зверталися за роз’ясненнями та консультаціями норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та можливої участі в соціальному діалозі, а також порушували питання норм трудового законодавства. Всі звернення розглянуті, надані роз’яснення та консультації в межах повноважень.

 

Аналітична діяльність відділення НСПП

В першому півріччі 2015 року Відділенням разом із завідуючими інформаційно-консультаційними центрами, арбітрами, незалежними посередниками НСПП постійно проводився моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах промисловості, транспорту, будівництва, в закладах і установах бюджетної сфери та комунальних підприємствах. Особлива увага приділялася тим підприємствам, організаціям, установам де за результатами прогнозування у колективах передбачалося загострення виробничих стосунків.

Відповідно до Плану роботи Національної служби посередництва і примирення, в березні підготовлено комплексний аналіз стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях будівельної галузі, де упродовж 2012–2014 років відділення НСПП сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.

З метою організації своєчасного реагування всіх зацікавлених органів, установ, організацій на вірогідні ускладнення чи загострення стосунків між сторонами соціально-трудових відносин Відділенням у травні підготовлено Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2015 року, який надіслано Голові НСПП, а також надано голові облдержадміністрації, голові обласної ради, керівництву об’єднань роботодавців і профспілок.

 

 

 

 

Сектор аналітично-інформаційної роботи
та прогнозування відділення НСПП в Полтавській області
серпень 2015 року

угору ↑