Інформаційний бюлетень з підсумками роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області у І півріччі 2014 року

Версія для друку

Про підсумки економічного розвитку Полтавської області  за І півріччя 2014 року

Працівники відділення НСПП в Полтавській області (далі Відділення) здійснюють системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в окремих трудових колективах, де за результатами прогнозування передбачалося виникнення розбіжностей, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Стабільність стану соціально-трудових відносин та його динаміка значною мірою залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу області, результатів фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання та оперативності реагування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністрацій підприємств, установ і організацій на випадки зростання  рівня соціальної  напруженості в трудових колективах.

Аналізуючи соціально-економічну ситуацію області за підсумками І півріччя 2014 року, можна зазначити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року темпи промислового виробництва уповільнилися майже на 10 відсотків. З прибутками спрацювали лише підприємства хімічної промисловості (в 1,6 рази), харчової (9,4%) та легкої (4,9%). Найбільше потерпають підприємства машинобудування та металургії, які виробили продукції відповідно на 51,7% та 28,4% менше. Гірше, ніж торік завершили перше півріччя підприємства будівництва та транспорту.  Падіння обсягів виробництва стостерігалося і в сільському господарстві (5,3%), зокрема в сільськогосподарських підприємствах на 8,6%, у господарствах населення на 0,4%. Відтак, на фоні негативних явищ, на третину зменшилася загальна сума надходжень до бюджетів, зросла в 1,6 рази в порівнянні з початком року загальна заборгованість із заробітної плати та в 2,3 рази-заборгованість найманим працівникам економічно-активних підприємств.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику за січень - червень 2014 року становила 3031,8 грн, і зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Проте враховуючі  інфляційні процеси (12%)  працівники  цього практично не відчули.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 липня 2014р. становила 19,8 тис. осіб, що на 4,6% менше відповідного періоду минулого року.

 

Аналіз стану та динаміки соціально - трудових відносин

Проведений Відділенням аналіз стану і динаміки СТВ доводить доводить, що незважаючи на підвищення рівня заробітної плати з початку поточного року,  на ряді підприємств продовжували діяти негативні чинники економічного і соціального характеру, які створювали умови для виникнення соціального напруження.  Такими чинниками є:

- несвоєчасна виплата та наявність заборгованості із заробітної плати;

- невиконання власниками вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів;

- застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня (тижня) та неоплачуваних відпусток ;

- збитковість підприємств, обмеженість обігових коштів;

- низький рівень заробітної плати працівників бюджетної сфери;

- порушення прав найманих працівників в частині страхового стажу;

- ухилення сторін від соціального діалогу.

Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати. 66,7% чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які перебували на обліку Відділення упродовж 1 півріччя 2014 року були спричинені саме заборгованістю із виплати заробітної плати та несвоєчасною виплатою поточної зарплати (18 із 27).

До зростання соціального напруження в колективах призводять: складний фінансово-економічний стан багатьох підприємств та організацій (47,8% підприємств області є збитковими), великі суми дебіторської та кредиторської заборгованості, несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію, неузгодженість тарифної політики, недотримання термінів виплати заробітної плати, порушення власниками законодавства про працю, невиконання колективних договорів, незабезпечення прав та гарантій профспілки тощо.

Упродовж півріччя Відділення сприяло вирішенню 4 випадків дестабілізації стану СТВ у колективах 4-х промислових підприємств та 2 випадків на 2 підприємствах з надання послуг водопостачання; каналізації, поводження з відходами. Загалом із 6 дестабілізаційних чинників, які виникли на вказаних підприємствах і перебували на обліку в системі ЗКТС(к) станом на 01.07.2014 року три – врегульовано, 1 – переріс у колективний трудовий спір, а 2 залишається на обліку Відділення. 

Головною проблемою будівельних підприємств залишається несвоєчасність розрахунків замовників за виконані роботи. Недостатність обігових коштів не дає можливості вчасно розраховуватися з працівниками та виконувати повністю положення колдоговорів. Упродовж періоду Відділення сприяло врегулюванню дестабілізаційних чинників на 10-ти будівельних підприємствах.

Із загальної кількості випадків, врегулюванню яких сприяло Відділення, 3 зафіксовано на підприємствах наземного транспорту та складського господарства. Всі вони врегульовані.

По два дестабілізаційних випадки зафіксовані  в колективах підприємств, основною діяльністю яких є операції з нерухомим майном і професійна, наукова та технічна діяльність.  Три з них  врегульовано.

Враховуючи прогнозні застереження, з метою запобігання виникненню КТС, Відділення здійснює моніторинг та відстеження стану СТВ у колективах закладів бюджетної сфери, працівники яких здебільшого незадоволені недостатнім фінансовим забезпеченням, рівнем заробітної плати, «зрівнялівкою» в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та робітників простої праці. На обліку Відділення перебувало 4 випадки дестабілізації з питання порушення законодавства про оплату праці

 

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Діючи відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), упродовж січня-червня 2014 року Відділення сприяло врегулюванню 27 дестабілізаційних чинників між сторонами СТВ у 27 випадках дестабілізації стану СТВ, що виникли на 26 підприємствах та в установах на виробничому рівні (в тому числі у 1 структурному підрозділі) з середньообліковою чисельністю штатних працівників 3610 осіб.

За сприяння Відділення та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, сторонами соціально-трудових відносин упродовж січня-червня 2014 року знято з обліку 17 випадків дестабілізації (або 63,0% від загальної кількості) на 17 підприємствах, в установах, організаціях (з них 5 структурних підрозділів).

Працівники відділення НСПП в періоди ускладнення стану соціально-трудових відносин проводили зустрічі з представниками трудових колективів, надавали консультації відповідно до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з питань законодавства про працю. Загалом упродовж січня-червня 2014 року проведено 38 узгоджувальних зустрічей.

 

Хід вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Упродовж січня-червня 2014 року Відділення сприяло вирішенню 3 колективних трудових спорів (конфліктів), два з них виникли в попередні роки та один в поточному, всі на виробничому рівні, зокрема: 2 - на рівні підприємств та 1 - на рівні структурного підрозділу.

Учасниками колективних трудових спорів стали 250 працівників (63,9% від загальної чисельності) 3 підприємств області. Середньооблікова чисельність штатних працівників на цих підприємствах становила 391 особа.

Колективні трудові спори були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями діючого законодавства України, а саме: статей 43, 95, 115, 247 КЗпП України, статей 15, 33 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанови Кабінету міністрів України №1078, статей 22, 38, 39, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевої і регіональної угод та виконання умов окремих положень колективного договору.

У лютому 2014 року Національною службою посередництва і примирення  зареєстровано колективний трудовий спір  між сторонами соціально-трудових відносин ПАТ «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання» смт. Нова Галещина Козельщинського району. Скориставшись письмовими роз’ясненнями та рекомендаціями Відділення сторони КТС утворили примирну комісію, у складі 6 осіб (по 3 від кожної сторони), яка провела два засідання за участі представника Відділення. З початку виникнення спору проведено 2 засідання примирної  комісії та 8 узгоджувальних зустрічей.

Упродовж періоду кількість висунутих вимог, вирішенню яких сприяло Відділення, становила 5 одиниць, з них: щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 4 вимоги (80% від загальної кількості) та щодо невиконання вимог законодавства про працю – 1 вимога (20%).

Відділення продовжує  сприяти  вирішенню колективних трудових спорів, які виникли у минулі роки:

1) між найманими працівниками КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради та КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради;

 2) між найманими працівниками бригади слюсарів-операторів відділення №3 ПАТ «Полтавська птахофабрика» с. Стасі Диканського району та ПАТ «Полтавська птахофабрика» с.Стаси Диканського району.

З  найманими працівниками – учасниками трьох КТС(к) упродовж 1 півріччя 2014 року  проведено 25  узгоджувальних зустрічей. 

 

Підвищення рівня правової культури сторін соціально - трудових відносин та інформування громадськості про діяльність відділення НСПП

Упродовж І півріччя Відділення тісно співпрацювало з позаштатним активом НСПП. Всього з Відділенням взаємодіє 16 арбітрів, 5 посередників  та  29 інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, де надаються консультаційні послуги з питань соціально-трудових відносин.

Позаштатні фахівці за дорученнями  Відділення проводили вивчення стану соціально-трудових відносин та здійснювали роз’яснювально-консультаційну роботу в колективах підприємств Козельщинського, Лубенського, Оржицького, Полтавського, Шишацького районів, міст Полтава, Лубни, Миргород, Кременчук, Комсомольськ та інших.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів та підвищення правової культури працівники Відділення брали участь у роботі семінарів, нарад, «круглих столів», про що розміщувалися інформації на сайті НСПП та WEB-сторінці Відділення. Загалом упродовж півріччя на сайтах розміщено 23 інформаційних повідомлення.. З метою здійснення повноважень, окреслених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, підвищення рівня взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та їх правової обізнаності, згідно планів роботи Відділенням  в травні було оголошено  проведення «гарячої» телефонної  лінії. У взаємодії з обласною державною телерадіокомпанією «Лтава» створено телесюжет про Відділення, який транслювався на глядацьку аудиторію Полтавщини.

Упродовж січня-червня 2014 року відділенням НСПП отримано 113 звернень громадян. На особистому прийомі побувало 49 осіб. В основному громадяни зверталися за роз’ясненнями та консультаціями норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»  та можливої участі в соціальному діалозі, а також  порушували питання норм трудового законодавства. Всі звернення розглянуті, надані роз’яснення та консультації в межах повноважень.

 

Аналітична діяльність відділення НСПП

В першому півріччі 2014 року Відділенням разом із завідуючими інформаційно - консультаційними центрами, трудовими арбітрами, незалежними посередниками НСПП постійно проводився моніторинг стану соціально – трудових відносин на підприємствах промисловості, транспорту, будівництва, в закладах і установах бюджетної сфери  та комунальних підприємствах. Особлива увага приділялася тим підприємствам, організаціям, установам де за результатами прогнозування у колективах передбачалося загострення виробничих стосунків.

Відповідно до Плану роботи Національної служби посередництва і примирення, в березні здійснено підготовку комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.

З метою організації своєчасного реагування всіх зацікавлених органів, установ, організацій на вірогідні ускладнення чи загострення стосунків між сторонами соціально – трудових відносин Відділенням  в травні підготовлено Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2014 року, який надіслано Голові НСПП, а також надано голові облдержадміністрації, голові обласної ради, керівництву об’єднань роботодавців і профспілок.

 

05  серпня  2014 року

угору ↑