Керівник апарату обласної державної адміністрації

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції апарату облдержадміністрації.

Очолює апарат облдержадміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, законів України „Про місцеві державні адміністрації-”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну службу”, Положення про апарат Полтавської обласної державної адміністрації, Регламенту Полтавської обласної державної адміністрації, Правил внутрішнього трудового розпорядку апарату обласної державної адміністрації з організаційного, аналітичного, правового, інформаційного та матеріально- технічного забезпечення діяльності облдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим апаратом обласної ради, райдержадміністраціями, органами самоврядування, співпраці з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, організаціями різних форм власності.

Здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті облдержадміністрації. На час відсутності керівника апарату облдержадміністрації його функціональні повноваження виконує посадова особа, визначена в установленому порядку.

Подає на затвердження голові облдержадміністрації документи щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату облдержадміністрації. Затверджує штатні розписи апаратів райдержадміністрацій.

Організовує планування роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.

Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

оперативне інформування Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України з найбільш актуальних питань життя області.

Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців апарату облдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями (крім радників голови облдержадміністрації). Приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Вносить пропозиції голові облдержадміністрації про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.

Спрямовує роботу в апараті облдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Офісом Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Забезпечує організацію роботи з підготовки матеріалів щодо робочих поїздок до області Президента України та Прем’єр-міністра України.

Забезпечує підготовку нарад, у тому числі селекторних, відеоконференцій та заходів, що проводяться головою облдержадміністрації.

Координує роботу з організації вивчення роботи райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою надання методичної допомоги та перевірки виконання Конституції України та Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та інших нормативних актів, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

Спрямовує роботу щодо виконання щорічного плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Спрямовує роботу щодо організації перевірок стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності й підпорядкування (в частині виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади) за напрямами, визначеними законами України „Про місцеві державні адміністрації'” та „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення реалізації державної політики, виконання галузевих, обласних і районних програм.

Організовує роботу щодо взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації з обласною радою та органами місцевого самоврядування, контролює виконання ними повноважень, делегованих обласною радою.

Координує роботу з підготовки проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації про затвердження плану роботи облдержадміністрації на квартал та рік з урахуванням основних завдань державної політики на регіональному рівні та забезпечення виконання вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

Організовує складання планів роботи облдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії обласної державної адміністрації, нарад у голови облдержадміністрації.

Контролює виконання плану роботи апарату обласної державної адміністрації на квартал, місяць.

Затверджує плани роботи на квартал відділів апарату облдержадміністрації, які належать до його компетенції відповідно до положень про відділи.

Координує роботу з організаційного забезпечення урочистих заходів до державних свят за участю керівництва облдержадміністрації.

Координує роботу щодо проведення виборів та референдумів відповідно до повноважень виконавчої влади, встановлених чинним законодавством.

Відповідає за стан технічного захисту інформації в апараті облдержадміністрації.

За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації.

Відповідає за організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, актами, дорученнями та протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Координує взаємодію з комунальним автотранспортним підприємством обласної ради та забезпечення автотранспортними послугами апарату облдержадміністрації.

Організовує підготовку та має право підпису відповідних документів у судових органах, у справах, де однією зі сторін виступає облдержадміністрація, право першого підпису фінансових та господарських документів.

Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності, використанням кошторису на утримання апарату облдержадміністрації, організацією діловодства в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, використанням службових приміщень.

Координує роботу щодо формування графіку чергувань першого заступника голови, заступників голови облдержадміністрації

Візує розпорядження голови обласної державної адміністрації та підписує додатки до них згідно з функціональними повноваженнями.

Видає накази.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

 

Забезпечує:

підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців;

розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан роботи зі зверненнями в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах області в межах делегованих повноважень;

дотримання вимог законодавства під час роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, таємну, службову).

 

У межах своїх повноважень здійснює керівництво, спрямовує, координує та контролює діяльність:

Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

комунальної бюджетної установи „Обласний контактний центр” Полтавської обласної ради;

регіональною радою по роботі з кадрами;

тендерного комітету апарату Полтавської обласної державної адміністрації; комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті Полтавської обласної державної адміністрації;

експертної комісії з питань таємниць;

комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

угору ↑