Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації

Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
від 19.05.2015 № 225

 

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації (далі — Департамент) утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань в межах Полтавської області.

2. Департамент підпорядкований голові Полтавської облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Полтавської облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Положення).

4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і бланки.

5. Основним завданням Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації, комунікацій з громадськістю;

2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

3) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення області в інформаційній та видавничій продукції;

4) здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області;

5) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;

6) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

7) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

2) вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

3) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

4) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;

5) вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;

6) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

7) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

8) готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в обласній державній адміністрації;

9) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

10) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

11) надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

12) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

13) забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок Інтернет облдержадміністрації та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток Полтавської області та держави в цілому;

14) сприяє забезпеченню інформаційного супроводу процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

15) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи;

16) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації та видавничої справи;

17) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

18) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

19) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

20) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи ;

21) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

22) сприяє самоорганізації журналістів;

23) забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

24) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

25) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

26) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

27) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань Полтавської області;

28) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку Полтавської області, а також стосовно інших питань;

29) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

30) здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при облдержадміністрації;

31) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

32) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

33) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

34) надає роз’яснення щодо розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;

35) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

36) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;

37) готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до його компетенції;

38) організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

39) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

40) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань, що належать до компетенції управління;

41) здійснює підготовку і оперативне розповсюдження офіційної інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів та посадових осіб, хід реалізації в області загальнодержавних та місцевих соціально-економічних, культурних та інших програм, а також розповсюдження заяв і повідомлень від імені облдержадміністрації;

42) проводить підготовку і розповсюдження прес-релізів з актуальних соціальних та економічних проблем розвитку регіону;

43) забезпечує інформаційний супровід засідань, нарад та інших заходів;

44) забезпечує виготовлення необхідної фото - та відеопродукції;

45) здійснює організацію та підготовку інтерв’ю, коментарів керівництва облдержадміністрації;

46) проводить прес-конференції та брифінги, зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками засобів масової інформації;

47) взаємодіє із засобами масової інформації з метою всебічного і об’єктивного висвітлення перебігу соціально-економічних реформ, реалізації програм соціального і економічного розвитку області;

48) надає допомогу представникам місцевих, загальноукраїнських, зарубіжних засобів масової інформації в їхній роботі з підготовки матеріалів про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів та посадових осіб;

49) підтримує робочі контакти з керівниками засобів масової інформації та інформаційних агентств;

50) здійснює аналіз висвітлення засобами масової інформації діяльності облдержадміністрації, підготовку експрес-аналізу (дайджестів);

51) забезпечує створення інформаційного банку даних, що відображає діяльність облдержадміністрації;

52) акредитує засоби масової інформації та журналістів при облдержадміністрації;

53) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) використовувати системи зв'язку і комунікації облдержадміністрації;

4) готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

5) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з районними держадміністраціями, іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями та засобами масової інформації.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту має першого заступника, заступника, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Полтавської обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Полтавської обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою Полтавської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Полтавської обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Полтавської обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові Полтавської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Полтавської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) подає голові Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Полтавської обласної державної адміністрації, його заступниками, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій в ньому можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації у межах бюджетних призначень.

14. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням голови Полтавської облдержадміністрації, а у випадках, передбачених законом України, — за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

угору ↑