Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру

Версія для друку

 

Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру

В Україні з 1999 року ведеться Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до Закону України “Про видавничу справу” від 05.06.1997р. № 318/97-ВР.
Закон України “Про видавничу справу” визначає, що суб’єкти видавничої справи підлягають внесенню до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Реєстру визначено Положенням про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженим вищеназваною постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1998р. № 1540, якою встановлено і реєстраційний збір за внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначене Положення поширюється на суб’єкти видавничої справи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, за винятком видавців та розповсюджувачів друкованих засобів масової інформації.
Внесення суб’єктів видавничої справи до Реєстру здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:
•         нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
•         нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір);
•         передбачувані дані про річний обсяг випуску або виготовлення чи розповсюдження видавничої продукції.
Внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру і видачу відповідних свідоцтв здійснюють Держкотелерадіо України, Комітет з інформації АР Крим, управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій відповідно до розподілу функцій між ними. А саме:
Держкомтелерадіо України вносить до Державного реєстру:
•         видавців – видавництва, видавничі організації; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить понад 5 назв на рік;
•         виготівників видавничої продукції – підприємства, установи і організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного реєстру);
•         розповсюджувачів видавничої продукції – оптово-роздрібні книготоргівельні підприємства та інші підприємства і організації, які мають мережу книгорозповсюдження (магазини, кіоски, палатки, автомагазини, лотки тощо), бібліотечні колектори;
•         суб’єктів видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності у видавничій справі.
   Регіональні підрозділи Держкомтелерадіо України (управління у справах преси та  інформації облдержадміністрації) вносять до Державного реєстру:
•        видавців – фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить до 5 назв на рік;
•        виготівників видавничої продукції – підприємства, установи і організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму до 500 тис. гривень на рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного реєстру);
•         розповсюджувачів видавничої продукції – підприємства і організації які не мають мережі книгорозповсюдження; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
Заява про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру розглядається у місячний термін.
Після прийняття рішення про внесення до Державного реєстру та сплати суб’єктом видавничої справи реєстраційного збору йому видається свідоцтво.
У разі зміни назви суб’єкта видавничої справи, основних статутних положень, засновника (співзасновників), зміни(розширення) виду діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться зміни і суб’єкту видавничої справи видається нове свідоцтво. Раніше видане свідоцтво підлягає поверненню до органу, що вніс суб’єкт видавничої справи до Державного реєстру. За видачу нового свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків встановленої суми реєстраційного збору.
Суб’єкт видавничої справи вважається таким, що припинив свою діяльність з дня виключення його з Державного реєстру. З цього ж дня свідоцтво вважається недійсним і підлягає поверненню органу, який його видав.
Закон України “Про видавничу справу” встановлює, що без внесення до Державного реєстру діяльність у видавничій справі здійснюється:
•         органами законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску у світ офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової та арбітражної практики;
•         підприємствами, організаціями, навчальними закладами, науковими установами, творчими спілками, іншими юридичними особами – для випуску у світ і безоплатного розповсюдження інформаційних, бібліографічних, реферативних, рекламних видань, видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань, службових та методичних матеріалів, документації для потреб статутної діяльності їх видавця, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.
Суб’єкти видавничої справи (які не підпадають під обмеження, визначені ст.12 Закону України “Про видавничу справу”) для провадження діяльності у видавничій справі мають отримати свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції., що видається відповідно до вказаного Закону та постанови Кабінету Міністрів України “Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції” від 28.09.1998р. № 1540.
Відповідно до ст. 21 Закону України “Про видавничу справу” виготівник приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови наявності у замовника (видавця) свідоцтва про внесення його до Державного реєстру як суб’єкта видавничої справи. Без такого документа приймаються до виготовлення лише видання, зазначені у частині третій статті 12 цього Закону.
Дані свідоцтва суб’єкта видавничої справи (серія, номер і дата видачі) відповідно до вимог ст. 23 Закону України “Про видавничу справу” розміщуються у випускних даних видання, що входять до складу вихідних відомостей , які містить кожне видання.
За довідками та консультаціями з питань внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру можна звертатися до Держкомтелерадіо України, сектор Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кімн. 708; тел. 279-51-56, comin.kmu.gov.ua)  та в управління у справах преси та інформації облдержадміністрації (36000, м. Полтава, вуж. Жовтнева. 45 к.119, тел.7-51-92, www.polinfo.poltava.ua).

 

 

 

 

 

.
 

Зразки заяв
ЗРАЗОК
(для юридичної особи)
       Державний комітет телебачення
 № _________ від _________                  і радіомовлення України
       (Управління у справах преси та         інформації облдержадміністрації)

З А Я В А

  Згідно з Законом України “Про видавничу справу” просимо/шу/  внести до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції_______________________  (повна  та скорочена назва, організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до установчих документів).

   Повідомляємо/ю/ основні відомості про суб’єкта видавничої справи:
засновник (співзасновники)  - (прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий;  повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків);
вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції  або/та  розповсюдження видавничої продукції); 
місцезнаходження  ( юридична і фактична адреси з поштовими індексами);
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ);
номери засобів зв’язку;
номери банківських рахунків (банківські реквізити);                  
прізвище, ім’я, по батькові керівника (посада);
прізвище, ім’я, по батькові заступника (посада);
мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/);
джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або  зарубіжні/ з яких країн/);
джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі;
У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуємося впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.
     Перелік документів, що додаються:

МП
(Посада, прізвище  та підпис керівника)

*   Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.
** Пакет документів формується у файл(обкладинку).
          
До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:
  ▪ нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;
          ▪ нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення,  якими передбачено провадження видавничої діяльності,  виготовлення та розповсюдження видавничої продукції,   установчий договір);
 ▪ передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та   розповсюдження видавничої продукції :
          видавнича діяльність (навести перелік  або вказати кількість  і тематику неперіодичних  видань,  що готуються до випуску);
          виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному  обладнанні  /свої  видання та/або  замовлення інших видавців/  і на яку суму);
          розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких  планується розповсюджувати і на яку суму).

 

  Зразок заяви щодо внесення змін:

ЗРАЗОК
(для юридичної особи)

 № _________ від _________
       Державний комітет телебачення
   і радіомовлення України
       (Управління у справах преси та         інформації облдержадміністрації)

З А Я В А

  Згідно з Законом України “Про видавничу справу” просимо/шу/  внести зміни до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і видати нове свідоцтво________________________________________________________ (повна  та скорочена назва, організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до установчих документів) у зв’язку  із________________        ___________________________________________________________________________.
   Повідомляємо/ю/ основні відомості про суб’єкта видавничої справи:

засновник (співзасновники)  - (прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий;  повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків)
вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції  або/та  розповсюдження видавничої продукції) 
місцезнаходження − (юридична і фактична адреси з поштовими індексами)
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
номери засобів зв’язку
розрахунковий рахунок № (банківські реквізити)                                   
прізвище, ім’я, по батькові керівника (посада)
прізвище, ім’я, по батькові заступника (посада)
мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію(державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/
джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або  зарубіжні / з яких країн/)
джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі
У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуємося впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держтелерадіо.
     Перелік документів, що додаються:

МП
(Посада, прізвище  та підпис керівника)
*   Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.
** Пакет документів формується у файл(обкладинку).

До заяви про внесення змін до Державного реєстру додаються:
 ▪ нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
          ▪ нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут, положення,   якими передбачено провадження видавничої діяльності,  виготовлення та розповсюдження видавничої продукції,   установчий договір);
 ▪ копія попереднього свідоцтва про внесення до Державного реєстру;
 ▪ передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції:
          видавнича діяльність ( навести перелік  або вказати кількість  і тематику неперіодичних  видань,  що готуються до випуску);
          виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні /свої  видання та/або  замовлення інших видавців/  і на яку суму);
          розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких і на яку суму планується розповсюджувати).

 

ЗРАЗОК
(для фізичної особи)
 № _________ від _________
       Державний комітет телебачення
та радіомовлення України
            (Управління у справах преси та               інформації облдержадміністрації)

З А Я В А

  Згідно із Законом України “Про видавничу справу” прошу  внести до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ____________________ (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи , серія і номер паспорта, ким і коли виданий).
   Повідомляю основні відомості про суб’єкта видавничої справи:
вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції  або/та  розповсюдження видавничої продукції) 
місце проживання − ( юридична і фактична адреси з поштовими індексами)
номери засобів зв’язку
мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/)
джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або  зарубіжні/ з яких країн/)
джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі
У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуюся впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.
     Перелік документів, що додаються:

МП
(прізвище та  підпис )

*   Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.
** Пакет документів формується у файл(обкладинку).
До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:
 ▪ нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію  фізичної особи – підприємця;
 ▪ передбачувані дані про річний обсяг  випуску, виготовлення та  розповсюдження видавничої продукції :
          видавнича діяльність (навести перелік  або вказати кількість  і тематику неперіодичних  видань,  що готуються до випуску);
          виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному  обладнанні  /свої  видання та/або  замовлення інших видавців/  і на яку суму);
          розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких  планується розповсюджувати і на яку суму).

 

 

 
угору ↑