Постанова КМУ №13 ВІД 3.01.2013

Версія для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 3 січня 2013 р. № 13

Київ

 

Про затвердження Порядку веденняЄдиного державного порталу адміністративнихпослуг

 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про адміністративніпослуги” КабінетМіністрівУкраїнипостановляє:

1. Затвердити Порядок веденняЄдиного державного порталу адміністративнихпослуг, щододається.

2. Міністерствуекономічногорозвитку і торгівлі разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації та іншимизаінтересованими органами розробити в тримісячний строк вимоги до Єдиного державного порталу адміністративнихпослуг.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4-6 пункту 3, абзацу другого пункту 10 Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України                                                             М.АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 2013 р. № 13

 

 

ПОРЯДОК

ведення Єдиного державного порталу адміністративнихпослуг

1. Цей Порядок визначаємеханізмведенняЄдиного державного порталу адміністративнихпослуг (далі - Портал).

Портал ведеться з метою забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг.

2. У цьому Порядку термінивживаються у значенні, наведеному в ЗаконіУкраїни “Про адміністративніпослуги”.

3. Портал забезпечує:

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг;

2) доступність для завантаження і заповнення в електроннійформізаяв та іншихдокументів, необхідних для отриманняадміністративнихпослуг;

3) можливістьподаннясуб’єктамизверненнязаяв за допомогоюзасобівтелекомунікаційногозв’язку;

4) можливістьотриманнясуб’єктамизверненняінформації про хідрозглядуїхзаяв;

5) можливістьотриманнясуб’єктамизвернення за допомогоюзасобівтелекомунікаційногозв’язкурезультатівнаданняадміністративнихпослуг;

6) можливістьздійсненнясуб’єктамизвернення оплати за наданняадміністративноїпослугидистанційно, в електроннійформі.

4. На Порталірозміщуються:

1) інформація про суб’єктівнаданняадміністративнихпослуг та центринаданняадміністративнихпослуг;

2) Реєстрадміністративнихпослуг;

3) реквізити нормативно-правовихактів з питаньнаданняадміністративнихпослуг;

4) електронніформизаяв та іншихдокументів, необхідних для отриманняадміністративнихпослуг (далі - формизаяв);

5) адреса електронноїпоштисуб’єктівнаданняадміністративнихпослуг для поданнясуб’єктамизверненнязаявщодонаданняадміністративнихпослуг за допомогоюзасобівтелекомунікаційногозв’язку.

5. Держателем Порталу є Мінекономрозвитку.

6. Ведення Порталу забезпечується Мінекономрозвитку шляхом збирання, оброблення, розміщення та оновлення інформації про адміністративні послуги, поданої державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

7. Державніоргани, органивладиАвтономноїРеспублікиКрим та органимісцевогосамоврядуванняподають для розміщення на Порталі:

1) інформацію за формами згідно з додатками 1-3;

2) формизаяв.

8. Для розміщення на Порталіподаютьсяформизаяв та інформація:

1) центральними органами виконавчоївлади та державнимиколегіальними органами - про всіадміністративніпослуги, якінадаються ними та/абоїхтериторіальними органами;

2) Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим - про центринаданняадміністративнихпослуг та всіадміністративніпослуги, надавачамияких є:

райдержадміністрації (їхструктурніпідрозділи) в АвтономнійРеспубліціКрим;

органивладиАвтономноїРеспублікиКрим (їхструктурніпідрозділи);

органимісцевогосамоврядування (їхвиконавчіоргани) в АвтономнійРеспубліціКрим;

3) облдержадміністраціями - про центри надання адміністративних послуг відповідної області та всі адміністративні послуги, надавачами яких є:

структурні підрозділи облдержадміністрацій;

райдержадміністрації (їх структурні підрозділи) у відповідній області;

органимісцевогосамоврядування (їхвиконавчіоргани) у відповіднійобласті;

4) Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями - про центри надання адміністративних послуг та всі адміністративні послуги, надавачами яких є:

структурні підрозділи Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій;

районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (їх структурні підрозділи);

органимісцевогосамоврядування (їхвиконавчіоргани) у відповідномумісті.

9. Інформація, що підлягає розміщенню на Порталі, та зміни до раніше розміщеної інформації подаються:

1) державними органами, Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим - Мінекономрозвитку в десятиденний строк з дня виникненнявідповіднихпідстав;

2) районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування - відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних підстав.

10. Інформація для розміщення на Порталіподається до Мінекономрозвитку в паперовій та електроннійформі (у форматіMicrosoftExcel - на електроннупошту portalap@me.gov.ua) або шляхом автоматичного завантаженняданих. У теміелектронногоповідомлення та назві файлу зазначаєтьсянайменування органу, якиййогонадсилає.

Інформація, щонадходить у паперовій та електроннійформі, підлягаєрозміщенню на Порталі в триденний строк з дня їїнадходження до Мінекономрозвитку.

11. Суб’єктинаданняадміністративнихпослугзабезпечуютьпроведенняпостійногомоніторингу нормативно-правовихактів з питаньнаданняадміністративнихпослуг з метою своєчасногооновленняінформації, розміщеної на Порталі.

12. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність подання інформації для розміщення на Порталі покладається на державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, які її подають відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасністьрозміщенняінформації на Порталіпокладається на держателя Порталу.

 

Додаток 1

до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про суб’єктівнаданняадміністративнихпослуг для розміщенняїї на Єдиному державному порталіадміністративнихпослуг

Вид суб’єктанаданняадміністративнихпослуг (державнийколегіальний орган, центральний орган виконавчоївлади, йоготериторіальний орган, орган владиАвтономноїРеспублікиКрим, місцевадержадміністрація, орган місцевогосамоврядування)

Найменуваннядержавногоколегіального органу, центрального органу виконавчоївлади

Найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт суб’єктанаданняадміністративноїпослуги

Адреса електронноїпоштисуб’єктанаданняадміністративноїпослуги для поданнясуб’єктомзверненнязаявщодоотриманняадміністративноїпослуги

Електронніформизаяв та іншихдокументів, необхідних для отриманняадміністративноїпослуги

Графікприйомусуб’єктівзвернень

Перелікадміністративнихпослуг, якінадаютьсясуб’єктомнаданняадміністративнихпослуг

 

Додаток 2

до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про центри надання адміністративних послуг для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, при якій утворено центр

Найменування центру

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру

Графік прийому суб’єктів звернень

Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр

Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, послуги яких можна отримати через центр

 

Додаток 3

до Порядку

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративних послуг, що відповідає за подання та оновлення інформації, яка розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, що розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Номер контактного телефону відповідальної особи

Адреса електронної пошти відповідальної особи

 

угору ↑