Постанова КМУ від 29.05.2013 № 379

Версія для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 

від 29 травня 2013 р. № 379
Київ

 

Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для наданнясупутніхпослуг, пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України “Про адміністративніпослуги” КабінетМіністрівУкраїнипостановляє:

ЗатвердитиТиповий порядок проведення конкурсу для наданнясупутніхпослуг, пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг, щододається.

 

 

Прем'єр-міністр України      М.АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 379

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
проведення конкурсу для наданнясупутніхпослуг, пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг

1. ЦейТиповий порядок визначаєзагальну процедуру проведення конкурсу для наданнясупутніхпослуг у приміщеннях, у якихрозміщуютьсяцентринаданняадміністративнихпослуг, та іншихприміщеннях, у якихнадаютьсяадміністративніпослуги (далі - супутніпослуги).

 

2. Терміни, щовживаються у цьому Типовому порядку, маютьтакезначення:

конкурс - добірсуб’єктомнаданняадміністративнихпослугчи органом, щоутворив центр наданняадміністративнихпослуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктівгосподарювання з метою наданнясупутніхпослуг (далі - учасники);

 

конкурснапропозиція - пропозиціясуб’єктагосподарюваннящодо умов наданнясупутніхпослуг, зокремастосовноматеріальнихвитрат та витрат часу суб’єктазверненняпід час надання таких послуг.

Іншітермінивживаються у значенні, наведеному в ЗаконіУкраїни “Про адміністративніпослуги”.

 

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщуєтьсяорганізатором конкурсу на йогоофіційному веб-сайті та у друкованихзасобахмасовоїінформації не пізнішеніж за 30 днів до кінцевого строку поданняучасникамизаяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно міститивідомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номерителефонів);

 

2) умовипроведення конкурсу;

3) перелікнеобхідних для участі в конкурсідокументів;

 

4) спосіб та кінцевий строк поданнязаяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

 

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюєтьсякомісія з числа йогопрацівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурснакомісія), до складу якоївходять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурснакомісія:

 

1) забезпечує:

підготовку та опублікуванняоголошення про проведення конкурсу;

 

одержання, реєстрацію та розгляддокументів, поданихучасниками для участі в конкурсі;

2) здійснюєоцінкуконкурснихпропозиційзгідно з визначенимикритеріями;

 

3) приймаєрішення про визнанняпереможців конкурсу.

6. Засіданняконкурсноїкомісіївважаєтьсяправоможним, якщо на ньомуприсутні не менш як половина їїчленів. Рішенняконкурсноїкомісіїприймається простою більшістюголосівчленівкомісії, присутніх на їїзасіданні.

 

Уразіоднаковоїкількостіголосіввирішальним є голос головикомісії.

Рішенняконкурсноїкомісіїоформляється протоколом, якийпідписуєтьсявсімаїї членами, що брали участь у голосуванні. У разінезгоди члена конкурсноїкомісії з їїрішеннямвінможеписьмововикласти свою позицію, яка додається до протоколу засіданняконкурсноїкомісії.

 

7. Для участі в конкурсіучасникподаєконкурснійкомісіїзаяву за формою, встановленоюорганізатором конкурсу, доякоїдодаютьсяскладеніукраїнськоюмовоютакідокументи:

1) конкурснапропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодонаданнясупутніхпослуг. Не відкриватидо початку конкурсу”. На конвертізазначаютьсянайменуванняабопрізвище, ім’я, по батьковіучасника, йогомісцезнаходженняабомісцепроживання, номерителефонів та переліксупутніхпослуг, на наданняякихвінпретендує;

 

2) відомості про учасника:

засвідченіучасником в установленому порядку копіїустановчихдокументів (для фізичної особи - підприємця - документа, щопосвідчує особу), дозволів, ліцензій у разі, коли провадженнявідповідного виду господарськоїдіяльностіпередбачаєїхнаявність;

 

довідку про те, щостосовноучасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку провідсутністьпростроченоїзаборгованостіза кредитами, дійсну на момент розкриттяконвертів з конкурснимипропозиціями;

 

довідкутериторіального органу Міндоходівпровідсутністьзаборгованостіізсплатиподатків і зборів (обов’язковихплатежів), дійсну на момент розкриттяконвертів з конкурснимипропозиціями.

8. Поданіучасникомзаява та документиреєструються секретарем конкурсноїкомісії в журналіоблікуіззазначенням таких відомостей:

 

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменуванняабопрізвище, ім’я, по батьковіучасника, йогомісцезнаходженняабомісцепроживання та номерителефонів;

 

3) дата і час внесеннязаписудо журналу;

4) перелікподанихдокументів;

 

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, щозареєструвалазаяву.

9. За достовірністьвідомостей, щомістяться в поданих документах, відповідаєучасник.

10. Кількістьучасників не обмежується.

 

У разінадходженняоднієїконкурсноїпропозиціїконкурснакомісіявизнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Типового порядку.

11. Конкурснакомісія на наступнийробочий день післязакінченнякінцевого строку поданнязаяв:

 

проводить засідання, на якомурозкриваєконверти з конкурснимипропозиціями;

здійснюєоцінкуконкурснихпропозицій.

 

До участі у засіданніконкурсноїкомісії, на якомурозкриваютьсяконверти з конкурснимипропозиціями, допускаютьсявсіучасники (уповноважені ними особи), яківиявилибажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначенаінформація вноситься до протоколу засіданняконкурсноїкомісії.

 

Конкурснакомісіямає право звернутися до учасників за роз’ясненнямизмістуїхконкурснихпропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни супутньої послуги, витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат, витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників.

 

14. Конкурснакомісіявідхиляєконкурсніпропозиції та не здійснюєїхоцінку в разі:

1) установлення факту:

 

поданняучасникомдокументів, щомістятьнедостовірнівідомості;

банкрутстваабопроведенняпроцедуриліквідаціїучасника;

 

2) поданняконкурсноїпропозиції, що не відповідаєумовампроведення конкурсу.

15. Для оцінкиконкурснихпропозиційзастосовується шкала з кількістюбалів, визначеноюконкурсноюкомісією.

 

Переможцем конкурсу визначаєтьсяучасник, конкурснапропозиціяякого набрала найбільшукількістьбалів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

 

17. Про результати конкурсу конкурснакомісіяписьмовоповідомляєвсімйогоучасникампротягомтрьохробочихднівпісляприйняттярішенняпро визнанняпереможця та оприлюднюєінформацію про йогорезультати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Типового порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскарженівідповідно до законодавства.

 

19. Організатор конкурсу затверджуєокремий порядок йогопроведення для надання кожного виду супутніхпослуг.
 

угору ↑