Постанова КМУ від 30.01.2013 № 57

Версія для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 

від 30 січня 2013 р. № 57
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг

 

Відповідно до частинитретьоїстатті 16 Закону України “Про адміністративніпослуги” КабінетМіністрівУкраїнипостановляє:

1. Затвердити Порядок веденняРеєструадміністративнихпослуг, щододається.

 

2. Міністерствам, іншим органам виконавчоївладизабезпечитипроведенняпостійногомоніторингу нормативно-правовихактів, щорегулюютьпитаннянаданняадміністративнихпослуг, з метою своєчасногооновленнявідомостей, внесених до Реєструадміністративнихпослуг.

Рекомендуватиіншимдержавним органам, органам місцевогосамоврядуваннязабезпечитипроведеннязазначеногомоніторингу.

 

3. Визнати такою, щовтратилачинність, постанову КабінетуМіністрівУкраїнивід 5 грудня 2011 р. № 1274 “Про Реєстрадміністративнихпослуг” (ОфіційнийвісникУкраїни, 2011 р., № 97, ст. 3534).

 

Прем'єр-міністр України       М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни
від 30 січня 2013 р. № 57

ПОРЯДОК
веденняРеєструадміністративнихпослуг

 

1. Цей Порядок визначаємеханізмведенняРеєструадміністративнихпослуг (далі - Реєстр) як єдиноїінформаційноїкомп’ютерноїбазиданих про адміністративніпослуги, щонадаютьсявідповідно до закону суб’єктаминаданняадміністративнихпослуг.

2. У цьому Порядку термінивживаються у значенні, наведеному в ЗаконіУкраїни “Про адміністративніпослуги”.

 

3. Реєстрформується з метою:

веденняоблікуадміністративнихпослуг;

 

забезпеченнявідкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративніпослуги.

4. Формування та веденняРеєструзабезпечуєтьсяМінекономрозвитку шляхом:

 

збирання та обробленняінформації про адміністративніпослуги;

внесеннявідомостей до Реєстру та змін до них, а такожвиключеннявідомостей.

 

5. До Реєструвносятьсявідомостіпро:

1) суб’єктанаданняадміністративноїпослуги;

 

2) назвуадміністративноїпослуги;

3) розмір плати (адміністративнийзбір) за наданняадміністративноїпослуги (у разіїїнадання на платнійоснові);

 

4) результат наданняадміністративноїпослуги;

5) правовіпідстави для наданняадміністративноїпослуги та встановленнярозміру плати за їїнадання.

 

6. Підставою для внесеннявідомостей до Реєстру та змін до них, а такожвиключеннявідомостей є поданнясуб’єктаминаданняадміністративнихпослугінформації про адміністративніпослуги за формою згідно з додатком 1.

7. Для внесеннявідомостей до Реєструподаєтьсяінформація:

 

1) центральними органами виконавчоївлади та іншимидержавними органами - про всіадміністративніпослуги, якінадаються ними та/абоїхтериторіальними органами;

2) Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим - про всіадміністративніпослуги, якінадаються:

 

райдержадміністраціями (їхструктурнимипідрозділами) в АвтономнійРеспубліціКрим;

органами владиАвтономноїРеспублікиКрим (їхструктурнимипідрозділами);

 

органами місцевогосамоврядування (їхвиконавчими органами) в АвтономнійРеспубліціКрим;

3) облдержадміністраціями - про всіадміністративніпослуги, якінадаються:

 

структурнимипідрозділамиоблдержадміністрацій;

райдержадміністраціями (їхструктурнимипідрозділами) у відповіднійобласті;

 

органами місцевогосамоврядування (їхвиконавчими органами) увідповіднійобласті;

4) Київською та Севастопольськоюміськдержадміністраціями - про всіадміністративніпослуги, якінадаються:

 

структурнимипідрозділамиміськдержадміністрацій;

районними у мм. Києві та Севастополідержадміністраціями (їхструктурнимипідрозділами);

 

органами місцевогосамоврядування (їхвиконавчими органами) у мм. Києві та Севастополі.

8. Відомості про адміністративніпослугипідлягаютьвнесенню до Реєстру в триденний строк з дня надходження до Мінекономрозвиткуінформації, зазначеної у пункті 7 цього Порядку. Такаінформація, а такожзмінидонеїподаються:

 

державними органами, Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим - Мінекономрозвитку в десятиденний строк з дня набраннячинностівідповідними нормативно-правовими актами;

районними, районними у мм. Києві та Севастополідержадміністраціями, органами владиАвтономноїРеспублікиКрим та органами місцевогосамоврядування - відповіднимобласним, Київській та Севастопольськійміськимдержадміністраціям, РадіміністрівАвтономноїРеспублікиКрим у п’ятиденний строк з дня набраннячинностівідповідними нормативно-правовими актами.

 

9. Інформація для внесеннявідомостей до Реєструподається до Мінекономрозвитку в паперовій та електроннійформі (у форматіMicrosoftExcel - на електроннупошту reestr@me.gov.ua). У теміелектронногоповідомлення та назві файлу зазначаєтьсянайменування органу, якиййогонадсилає.

10. Реєстррозміщується на Урядовомупорталі.

 

11. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасністьподанняінформації для внесеннявідомостей до Реєструпокладається на державніоргани, органивладиАвтономноїРеспублікиКрим та органимісцевогосамоврядування, якіїїподають.

ЗазначеніорганиподаютьМінекономрозвиткуінформацію про структурнийпідрозділ (посадову особу), щовідповідає за своєчаснеподання та оновленнятакоїінформації, за формою згідно з додатком 2.

угору ↑