Постанова КМУ від 320.01.2013 № 44

Версія для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 

від 30 січня 2013 р. № 44
Київ

Про затвердженнявимог до підготовкитехнологічноїкарткиадміністративноїпослуги

 

Відповідно до частиничетвертоїстатті 8 Закону України “Про адміністративніпослуги” КабінетМіністрівУкраїнипостановляє:

Затвердитивимоги до підготовкитехнологічноїкарткиадміністративноїпослугизгідно з додатком.

 

 

Прем'єр-міністр України       М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

 

 

 

Додаток
до постанови КабінетуМіністрівУкраїни
від 30 січня 2013 р. № 44

 

ВИМОГИ
до підготовкитехнологічноїкарткиадміністративноїпослуги

1. Технологічнакарткаадміністративноїпослуги (далі - технологічнакартка), щоміститьінформацію про порядок наданняадміністративноїпослугисуб’єктомнаданнятакоїпослуги, затверджуєтьсязазначенимсуб’єктом для кожноїадміністративноїпослуги, яку віннадає.

 

2. У разі коли суб’єктомнаданняадміністративноїпослуги є посадова особа органу виконавчоївлади, іншого державного органу, органу владиАвтономноїРеспублікиКрим, органу місцевогосамоврядування, уповноваженавідповідно до закону надаватиадміністративніпослуги, технологічнакартказатверджується органом, якомутака особа підпорядковується.

3. Технологічнакарткаготується з урахуваннямтакихкритеріїв:

 

1) мінімізація:

дійсуб’єктазвернення;

 

витрат часу та іншихресурсівсуб’єктанаданняадміністративноїпослуги;

2) оперативність та своєчасністьнаданняадміністративноїпослуги.

 

4. Інформація, щоміститься в технологічнійкартці, повинна відповідати нормативно-правовим актам, яківстановлюють порядок, строк та умовинаданнявідповідноїадміністративноїпослуги.

Установлювативтехнологічнійкартці права і обов’язкисуб’єктівзверненнязабороняється.

 

5. Утехнологічнійкартцізазначаються:

1) етапиопрацюваннязвернення про наданняадміністративноїпослуги;

 

2) відповідальнапосадова особа суб’єктанаданняадміністративноїпослуги;

3) структурніпідрозділисуб’єктанаданняадміністративноїпослуги, відповідальні за етапи (дію, рішення);

 

4) строки виконанняетапів (дії, рішення).

6. Етапиопрацюваннязвернення про наданняадміністративноїпослугивизначаютьсявідповідно до вимог нормативно-правовихактів, якимивстановлено порядок наданняадміністративноїпослуги, та, якщоінше не визначенозаконодавством, включають:

 

1) реєстрацію (оформлення) зверненнясуб’єктазвернення;

2) опрацюваннязвернення та оформлення (погодження) результату наданняадміністративноїпослугиструктурнимипідрозділами та посадовими особами суб’єктанаданняадміністративноїпослуги, зокрема шляхом взаємодіїструктурнихпідрозділівсуб’єктанаданняадміністративноїпослуги, суб’єктанаданняадміністративноїпослуги з іншими органами для отриманнядокументів, інформації, рішень, відповідей, необхідних для наданняадміністративноїпослуги, а також з адміністраторами - під час наданняадміністративноїпослуги через центр наданняадміністративнихпослуг, іззазначеннямграничнихстроківпроведення таких дій;

 

3) видачу результату наданняадміністративноїпослуги та йогореєстрацію.

Технологічнакарткаміститьтакожінформацію про механізмоскарження результату наданняадміністративноїпослуги.

 

7. Відповідальноюпосадовою особою суб’єктанаданняадміністративноїпослугивизначаєтьсякерівникчи заступник керівника структурного підрозділу, відповідального за наданняадміністративноїпослуги, абопосадова особа, зазначена в пункті 2 цихвимог (якщосуб’єктомнаданняадміністративноїпослуги є такапосадова особа).

8. Структурніпідрозділисуб’єктанаданняадміністративноїпослуги, відповідальні за наданняадміністративнихпослуг (дії, рішення) на кожному етапі, визначаються таким суб’єктом з урахуваннямнеобхідностізабезпеченняналежногорозглядузвернення та прийняттяобґрунтованогорішення.

 

9. Строки виконанняетапівнаданняадміністративноїпослуги (дій, рішень) встановлюються з урахуванням того, щозагальний строк виконаннявсіхетапів не повинен перевищуватиграничний строк, визначений для цієїпослуги законом.

10. Положеннятехнологічноїкарткиповинні бути зрозумілими та логічними, відповідатипослідовностідійпід час наданняадміністративноїпослуги і супроводжуватися в разі потреби прикладами та схемами, щопояснюють порядок наданняадміністративноїпослуги, а такожвідповідативимогамзаконодавстващодозахистуінформації та персональнихданих.

 

11. Технологічнакартка повинна передбачати максимально можливе з урахуванням ресурсного забезпеченнясуб’єктанаданняадміністративноїпослугивикористанняінформаційно-комунікаційнихтехнологій, зокремапід час взаємодіїструктурнихпідрозділівсуб’єктанаданняадміністративноїпослуги і здійснення процедур (етапів) наданняадміністративноїпослуги.
 

угору ↑