Професійна орієнтація

Версія для друку

 

Даний вид послуги регулюється Законом України ”Про зайнятість населення“, Законом України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“, ”Концепцією державної системи професійної орієнтації населення“, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 48, Положенням про організацію професійної орієнтації населення, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України від 31.05.1995 р. за № 27/169/79, із змінами до Положення, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України ”Про внесення змін до Положення про організацію професійної орієнтації населення“ від 10.10.2006 року за №375/692, Листом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.08.1994р. ”Про тимчасовий перелік професій та спеціальностей, що вимагають професійного відбору“.

Профорієнтаційні послуги надаються громадянам незалежно від їх належності до суб’єктів страхування на випадок безробіття чи перебування в статусі безробітної особи.

Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована  система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці.

Професійна орієнтація включає такі елементи: професійна інформація, про­фесійна консультація, професійний добір, професійний відбір та професійна адаптація.

Професійна інформація - система заходів щодо накопичення і розповсюдже­ння відомостей про зміст і перспективи сучасних професій та вимоги, що вису­ваються до особи, яка бажає набути, форми й умови оволодіння різними спеціа­льностями, можливості професійно-кваліфікаційного зростання, стан та потреби ринку праці, формування професійних інтересів, намірів та  мотивацій особи.

Професійна консультація - науково організована система взаємодії психолога-профконсультанта та особи, що потребує допомоги у виборі або зміні профе­сії чи виду діяльності, на основі вивчення індивідуально-психологічних характе­ристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я особи та з урахуванням потреб ринку праці.

Професійний добір - система профдіагностичного обстеження особи спрямо­вана на визначення ступеня її придатності до окремих видів професійної діяль­ності згідно з нормативними вимогами.

Професійний відбір - система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її професійної придатності до окремих видів професійної діяльності та обумовлена нормативними вимогами.

Професійна адаптація - комплексна система заходів, покликана сприяти процесупристосування особи до психологічних та організаційно-технічних особли­востей професійної діяльності на виробництві, успішному професійному стано­вленню працівника.

 

 

угору ↑