Робочий план заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12. 2013 – 01.01.2014 рр.) в області

Версія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Координаційної ради

з  питань протидії туберкульозу,

ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з   наркоманією при   

Полтавській ОДА

від 27 листопада 2013 року № 4

 

 

РОБОЧИЙ  ПЛАН

заходів до  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

 (01.12. 2013 – 01.01.2014 рр.) в області

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Аналіз стану виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Під-сумки цієї роботи заслухати на чергових  засіданнях міських та районних Координаційних рад

До 01.12.2013 року

Голови міських та районних Координаційних рад

 

2.

Організація пропагандистських акцій до Всесвітнього дня бо-ротьби зі СНІДом з проведенням безкоштовних тестувань на ВІЛ спільно з неурядовими та бла-годійними організаціями, що пра-цюють у просторі ВІЛ-інфек-ції/СНІДу

Грудень 2013 року

Департамент охорони здо-ров’я облдержадміністрації, голови міських та районних Координаційних рад, Полтав-ський обласний центр со-ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3.

Проведення серед населення об-ласті місячника інформаційно-ос-вітніх заходів з акцентом уваги на профілактику ВІЛ-інфекції/ СНІДу, ТБ/ВІЛ ко-інфекцію, пропаганду здорового способу життя,  подо-лання стигми та дискримінації ВІЛ-інфікованих, їх соціально-психологічної підтримки та реабілітації

Грудень 2013 року

Департаменти охорони здо-ров’я, освіти і науки, інфор-маційної діяльності та кому-нікацій з громадськістю обл.-держадміністрації, Головне управління Державної сані-тарно-епідеміологічної служ-би України у Полтавській області, Полтавський облас-ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна державна телерадіо-компанія «Лтава», ВДНЗУ «Українська медична стома-тологічна академія»

4.

Організація проведення відкритих громадських каналів, диспутів, за-сідань «круглого столу», прес-конференцій, вечорів запитань та відповідей у молодіжних колекти-вах з питань профілактики ВІЛ-ін-фекції/СНІДу, ТБ/ВІЛ ко-інфекції

Грудень 2013

Департаменти охорони здо-ров’я,  інформаційної діяль-ності і комунікацій з громад-ськістю облдержадміністра-ції, голови міських та район-них Координаційних рад

5.

Проведення в навчальних закла-дах області інформаційно-просвіт-ницькі, факультативні заняття, диктанти, конкурси стінних газет, малюнків  за тематикою здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу

Грудень 2013

Департамент освіти і науки, відділ у справах сім’ї та мо-лоді облдержадміністрації за участю працівників Благодій-ної Асоціації «Світло надії»

6.

Проведення на ОДТРК «Лтава» ток-шоу «Відверто про…», пере-дачі «Тест на майбутнє» за участю державних та неурядових органі-зацій з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу та ТБ/ВІЛ ко-інфекції

Грудень 2013 року

Департаменти охорони здо-ров’я,  інформаційної діяль-ності і комунікацій з громад-ськістю облдержадміністра-ції, ОДТРК «Лтава», БА «Світло надії»

7.

Організація  спілкування фахівців Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та бо-ротьби зі СНІДом  з користува-чами Інтернет-сайту «Полтавщи-на» з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та ТБ/ВІЛ ко-інфекції

Грудень 2013

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

8.

Організація роботи телефонів «довіри» та проведення  інди-відуальних консультацій з питань ВІЛ/СНІДу, тестувань 

Грудень 2013

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

9.

Результати проведених заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом інформувати Координа-ційну раду з питань протидії ту-беркульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА

До 03.01.2014 року

Голови міських та районних Координаційних рад

10.

Організація підготовки та випуск тематичного номера газети Депар-таменту охорони здоров’я Пол-тавської ОДА та обласної орга-нізації профспілки працівників охорони здоров’я України «Ме-дична газета Полтавщини» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

До 05.12.2013 року

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

Директор Департаменту,

заступник голови

Координаційної ради                                                                          В.П Лисак

угору ↑