Типова форма трудового договору між працівником і фізичною особою

Версія для друку

 

  Типова форма трудового договору між працівником і фізичною особою

 

Порядком реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства юстиції України № 260 від 08.06.2001 року визначена типова форма трудового договору між працівником та фізичною особою.

    ЗРАЗОК

Форма трудового договору між працівником
і фізичною особою

     Місто____________ "__" ____________ 200_ р.

 Прізвище ________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________

По батькові _______________________________________________

Рік народження ____________________________________________

Місце роботи,  посада (для фізичної особи,  яка  використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)  ______________________________________________________________________________________
 Ідентифікаційний код N ________________________________________________________________________
Для фізичної особи-суб'єкта  підприємницької  діяльності  без створення юридичної    особи    з    правом       найму   працівників N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної  особи-підприємця
Ідентифікаційний код N ____________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ___________________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Дата народження ____________________________________________________

Вид діяльності (професія) ______________________________________________

Останнє місце роботи _________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

Ідентифікаційний код N ________________________________________________

іменований далі Працівник,  з другого боку,  уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1.                  Цей  договір  є:  (потрібне підкреслити) безстроковим,  що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін ___________________________________________________________________________

(указати строк дії договору)
 таким, що укладається на час виконання певної роботи

(указати строк виконання роботи)

 2. Працівник зобов'язаний виконувати ___________________________________________________________________________

    (зазначаються докладні характеристики роботи продавця, ___________________________________________________________________________

 водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня _________________________________________________________________________

 її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю __________________________________________________________________________

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, ______________________________________________________________________________________________дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов'язується:
оплачувати працю Працівника у розмірі ______________________________________________грн. на місяць.
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче  законодавчо  встановленого  розміру   мінімальної заробітної плати;
 забезпечити безпечні  і  нешкідливі умови праці для виконання прийнятих  Працівником   зобов'язань,   обладнати   робоче   місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці,  надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
4. Час виконання робіт установлюється з _____________________ ________________________________________________________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними.     Наприклад,  з 8.00годин  до 12.00годин та з 17.00годин до 20.00годин. Розподіл робочого дня на частини  можливий і в ході виконання трудового договору,  про що складається відповідне доповнення до цього договору.
При цьому сторони мають право  встановлювати  сумарний  облік робочого часу за певний період (місяць,  квартал тощо). Тривалість робочого  часу  не  повинна  перевищувати  у   вибраному   періоді нормальну  тривалість  робочого  часу  з  розрахунку  40  годин на тиждень.

  5. Вихідні дні надаються _______________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)
   За згодою сторін конкретні вихідні  дні  можуть  змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.
Робота у  вихідні,  святкові  та  неробочі  дні  допускається тільки  за  згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

  6. Тривалість   щорічної  оплачуваної  відпустки  та  час  її надання ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

     Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може  бути  менш як 24 календарні дні.
 7. При  вирішенні  питань,  не  передбачених  цим  договором, сторони  керуються  загальними  нормами  законодавства  про  працю України.
 8. Трудовий   договір   набирає   чинності   з  моменту  його підписання або з дати,  визначеної сторонами у  договорі,  але  не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
 9. Трудовий  договір  повинен  бути  зареєстрований  Фізичною особою  у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий  строк  з  моменту  фактичного  допущення  працівника  до роботи.
 10. Спори з виконання умов трудового  договору  розглядаються районним  судом.  У  такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним,  якщо  він  був  укладений, наприклад,  без  наміру  виконувати  передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).
 11. Заробітна   плата  працівника  підлягає  оподаткуванню  в порядку,  визначеному законодавством  про  прибутковий  податок  з громадян.
 12. Працівники,  які працюють у фізичних  осіб  за  трудовими договорами,     підлягають     загальнообов'язковому    державному соціальному страхуванню.  Сплата страхових внесків  провадиться  у розмірах і порядку, визначених законодавством.
 13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ________________________________________________________________________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий    договір   складений   у   трьох   автентичних примірниках,  один з яких перебуває у Фізичної особи,  другий -  у Працівника,  третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
15. Підписи сторін:

 Фізична особа _________________________________     Працівник ______________________________________
 "___" ________________ 200_ р.     "___" ________________ 200_ р.

 16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р. за N ________

(найменування державної служби зайнятості)

 М.П.           ______________                                                    ___________________________________________
                                   (підпис)                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" _____________ 200_ р. ________________________________________________________________________________________________
       (підстави припинення договору вносяться з посиланням

 

на відповідні статті КЗпП України) Підписи сторін: Типова форма трудового договору між працівником і фізичною особою.

Порядком реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства юстиції України № 260 від08.06.2001року визначена типова форма трудового договору між працівником та фізичною особою.

 

    ЗРАЗОК

 

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

 

     Місто_____________"__" ____________ 200_ р.

 

     Прізвище __________________________________________________________

     Ім'я ______________________________________________________________

     По батькові ________________________________________________________

     Рік народження _____________________________________________________

     Місце роботи,  посада (для фізичної особи,  яка  використовує найману працю, пов'язану з наданням            послуг) 

    Ідентифікаційний код N ________________________________________________________________________

    Для фізичної особи-суб'єкта  підприємницької  діяльності  без створення юридичної    особи    з    правом       найму   працівників N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної  особи-підприємця

     Ідентифікаційний код N ______________________________________________________________________

     Місце проживання _____________________________________________

     Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий _

     іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

 

     Прізвище _____________________________________________________

     Ім'я __________________________________________________________

     По батькові ____________________________________________________

     Дата народження _______________________________________________

     Вид діяльності (професія) ______________________________________________________________________

     Останнє місце роботи ______________________________________________________________________

     Місце проживання _____________________________________________

     Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ______________________________________________________________________

     Ідентифікаційний код N ________________________________________________________________________,

 

     іменований далі Працівник,  з другого боку,  уклали між собою цей трудовий договір про таке:

 

    1. Цей  договір  є:  (потрібне підкреслити) безстроковим,  що укладається на невизначений строк;

     на визначений термін, установлений за погодженням сторін ______________________________________________________________________

                   (указати строк дії договору)

 таким, що укладається на час виконання певної роботи

(указати строк виконання роботи)

 

2.      Працівник зобов'язаний виконувати ________________________

      (зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

   водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

       її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

   виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

     дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

 

   3. Фізична особа зобов'язується:

   оплачувати працю Працівника у розмірі _____грн. на місяць.

    Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче  законодавчо  встановленого  розміру   мінімальної заробітної плати;

    забезпечити безпечні  і  нешкідливі умови праці для виконання прийнятих  Працівником   зобов'язань,   обладнати   робоче   місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці,  надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

3.      Час виконання робіт установлюється з _____________________

4.      (указується час початку та закінчення робочого дня)

 

          При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними.     Наприклад,  з 8.00 годин  до 12.00 годин та з 17.00годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини  можливий і в ході виконання трудового договору,  про що складається відповідне доповнення до цього договору.

         При цьому сторони мають право  встановлювати  сумарний  облік робочого часу за певний період (місяць,  квартал тощо). Тривалість робочого  часу  не  повинна  перевищувати  у   вибраному   періоді нормальну  тривалість  робочого  часу  з  розрахунку  40  годин на тиждень.

 

  5. Вихідні дні надаються _______________________

(указуються відповідні дні тижня)

   За згодою сторін конкретні вихідні  дні  можуть  змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

     Робота у  вихідні,  святкові  та  неробочі  дні  допускається тільки  за  згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

 

  6. Тривалість   щорічної  оплачуваної  відпустки  та  час  її надання

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

 

     Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може  бути  менш як 24 календарні дні.

 7. При  вирішенні  питань,  не  передбачених  цим  договором, сторони  керуються  загальними  нормами  законодавства  про  працю України.

 8. Трудовий   договір   набирає   чинності   з  моменту  його підписання або з дати,  визначеної сторонами у  договорі,  але  не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

 9. Трудовий  договір  повинен  бути  зареєстрований  Фізичною особою  у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий  строк  з  моменту  фактичного  допущення  працівника  до роботи.

 10. Спори з виконання умов трудового  договору  розглядаються районним  судом.  У  такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним,  якщо  він  був  укладений, наприклад,  без  наміру  виконувати  передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

 11. Заробітна   плата  працівника  підлягає  оподаткуванню  в порядку,  визначеному законодавством  про  прибутковий  податок  з громадян.

 12. Працівники,  які працюють у фізичних  осіб  за  трудовими договорами,     підлягають     загальнообов'язковому    державному соціальному страхуванню.  Сплата страхових внесків  провадиться  у розмірах і порядку, визначених законодавством.

 13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий    договір   складений   у   трьох   автентичних примірниках,  один з яких перебуває у Фізичної особи,  другий -  у Працівника,  третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

 

 Фізична особа _________________________________     Працівник ______________________________________

 "___" ________________ 200_ р.     "___" ________________ 200_ р.

 

 16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р. за N ________ ____________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П.           ____      __________________________

                                   (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 

 17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" _____________ 200_ р. ____________________________________________________________________

       (підстави припинення договору вносяться з посиланням _______________________________________________________________

               на відповідні статті КЗпП України)

 

 Підписи сторін:

 

 Фізична особа ______________ _____________________      Працівник ___________________________________

 

 18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_ р. за N ____ знято з реєстрації "___" _____

200_ р. __________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П.  _______________________        _

                           (підпис)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 19. Трудовий договір визнаний  недійсним за рішенням суду від "___" __________ 200_ р.

            (підстави та копія рішення суду додаються)

 

20. Сторони  ознайомлені  з  порядком  реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору,  унесення  відповідних  записів  до трудової книжки Працівника та її зберігання.

 Фізична особа ______________ _____________________      Працівник ___________________________________

 18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_р. за N ____ знято з реєстрації "___"___ 200_ р.

найменування державної служби зайнятості)

М.П.  _______________________        _____________ 

 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний  недійсним за рішенням суду від "___" __________ 200_ р. _

(підстави та копія рішення суду додаються) 20. Сторони  ознайомлені  з  порядком  реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору,  унесення  відповідних  записів  до трудової книжки Працівника та її зберігання.

 

угору ↑