Управління Держспецзв’язку в Полтавській області

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Європейська, 39

тел./факс

(532) 50-04-07

е-пошта

pl@dsszzi.gov.ua

сайт

Держспецзв’язку

начальник

Ігор Анатолійович Ощепков

 

 

Управління є територіальним органом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; підпорядковується та підконтрольне Адміністрації Держспецзв’язку та забезпечує виконання покладених на Держспецзв’язку завдань на території Полтавської області.

 

Основні завдання Управління:

 • реалізація державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку;
 • участь у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, в упровадженні електронного цифрового підпису в державних органах та органах місцевого самоврядування;
 • забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції діяльності суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.

 

Відповідно до покладених на нього завдань, Управління:

 • реалізує у регіоні державну політику у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;
 • бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, в упровадженні електронного цифрового підпису в державних органах й органах місцевого самоврядування;
 • забезпечує в регіоні функціонування, безпеку та розвиток ДСУЗ, її готовність до роботи в особливий період і в разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • забезпечує в регіоні в установленому законодавством порядку урядовим зв’язком Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій в мирний час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період;
 • забезпечує в регіоні функціонування, безпеку та розвиток НСКЗ;
 • контролює в межах регіону виконання технічних умов та інших вимог законодавства у сфері захисту інформації у приміщеннях абонентів урядового зв’язку;
 • забезпечує в регіоні виконання заходів з протидії технічним розвідкам на об’єктах, що перебувають у сфері управління територіального органу;
 • забезпечує в регіоні виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
 • бере участь у виконанні завдань із територіальної оборони, а також у заходах, спрямованих на підтримання в регіоні правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;
 • забезпечує в регіоні в установленому законодавством порядку та в межах компетенції діяльність суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;
 • здійснює державний контроль у регіоні за:
  • станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, місцях тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  • станом протидії технічним розвідкам у державних органах, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єкти оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти та інші об’єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави;
  • додержанням вимог законодавства, а також вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;
  • додержанням вимог безпеки під час використання, експлуатації, вивезення та знищення засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв’язку, що має гриф обмеження доступу;
 • здійснює контроль за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об’єктів на території регіону, розробку зразків військової та спеціальної техніки в частині протидії технічним розвідкам, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається службова інформація або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, незалежно від виду та змісту такої інформації;
 • узагальнює та аналізує:
  • стан функціонування мереж і комплексів ДСУЗ і НСКЗ у регіоні, готує та вносить пропозиції щодо їх удосконалення і подальшого розвитку;
  • результати здійснення державного контролю в регіоні за станом криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам і виконання вимог нормативно-правових актів у цих сферах; готує та надає Адміністрації Держспецзв’язку та державним органам, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, підприємствам, установам і організаціям рекомендації (пропозиції) щодо його поліпшення в регіоні;
  • інформацію щодо виконання необхідних захисних заходів у регіоні під час роботи іноземних інспекційних груп на території України на об’єктах інформаційної діяльності регіону, готує та вносить пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • вирішує в межах повноважень питання забезпечення зв’язку для потреб ДСУЗ і НСКЗ згідно із законодавством;
 • бере участь (у межах своїх повноважень) у вирішенні питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайного стану і особливий період, а також забезпечення у разі запровадження особливого періоду для переведення мереж зв’язку на відповідний режим роботи;
 • розглядає і погоджує (у межах своїх повноважень) технічні завдання на створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та контролює виконання вимог із технічного та криптографічного захисту інформації;
 • бере участь у роботі спеціальних експертних комісій органів (підрозділів) Служби безпеки України з перевірки наявності умов для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях регіону, у складі яких є органи спеціального зв’язку;
 • бере участь у роботі комісій органів Служби безпеки України з перевірки стану охорони державної таємниці суб’єктів режимно-секретної діяльності, у складі яких функціонують органи спеціального зв’язку;
 • бере у межах своїх повноважень участь у погодженні питань розміщення на території регіону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;
 • бере участь (у межах своїх повноважень) у роботах, що проводяться Адміністрацією Держспецзв’язку, з реалізації державних цільових програм розвитку спеціальних видів зв’язку та захисту інформації;
 • здійснює контроль за охороною державної таємниці у структурних підрозділах територіального органу, організовує ведення діловодства;
 • забезпечує охорону об’єктів, приміщень територіального органу, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації;
 • здійснює у взаємодії з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку матеріально-технічне, кадрове, фінансове і правове забезпечення діяльності територіального органу; організовує спільно з Медичним центром Держспецзв’язку медичне забезпечення військовослужбовців територіального органу;
 • забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців територіального органу і членів їхніх сімей;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки на об’єктах, що перебувають у сфері управління територіального органу;
 • вживає в межах своїх повноважень виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції серед особового складу територіального органу;
 • здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації особового складу територіального органу;
 • за рішенням Адміністрації Держспецзв’язку виступає в регіоні замовником будівництва житла та інших об’єктів Держспецзв’язку, вживає заходів щодо їх експлуатації, реконструкції та ремонту;
 • веде облік військовослужбовців, які потребують забезпечення житлом та/або поліпшення житлових умов, формує фонд службового житла, вживає заходів щодо забезпечення житлом військовослужбовців територіального органу;
 • організовує і веде бухгалтерський та податковий облік у порядку, що встановлений для бюджетних організацій; складає і подає статистичну, бухгалтерську і податкову звітність відповідно до чинного законодавства України;
 • забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
 • організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
 • веде перелік об’єктів державної власності, що знаходяться в його оперативному управлінні, та подає інформацію щодо цих об’єктів до Адміністрації Держспецзв’язку;
 • видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру.

 

 

угору ↑

18.09.2017