Департамент культури і туризму Полтавської облдержадміністрації

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

(+380532) 56-16-30, ф. (+380532) 60-93-29

е-пошта

kultura@adm-pl.gov.ua

сайт

poltavaculture.gov.ua

 

 

 

Директор

 

 

Т.в.о директора

Удовиченко Ірина Анатоліївна

 

Депаратмент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, актів Полтавської обласної ради, прийнятими у межах його компетенції та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує:

реалізацію державної політики в галузі культури і туризму та у сфері релігії і національностей на відповідній території;

вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

         функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і мистецтв та туризму;

3) сприяє:

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного і туристичного продукту;

удосконаленню туристичної інфраструктури;

відродженню та розвитку традицій і культури української нації;

збереженню і розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

збереженню та примноженню культурної спадщини;

4) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, дитячого та молодіжного туризму;

розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі, раціонального використання  та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території області;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Департаменту;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв та заповідників, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного і туристичного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтв та туризму;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

реалізації контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, туризму,  міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, курортно-рекреаційної і туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

5) формує та подає у встановленому порядку Міністерству культури України пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

включення елементів нематеріальної культурної спадщини для занесення їх до переліків національного рівня.

6) подає Міністерству культури України інформацію про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження об’єктів культурної спадщини;

формування Переліку об’єктів культурної спадщини області.

7) бере участь у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм розвитку культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму і курортів, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

8) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, туризму і курортів, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, незалежно від форм власності;

9) контролює збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду України у випадках, передбачених чинним законодавством;

10) обліковує музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій державної, комунальної та інших форм власності;

11) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

12) виконує функції замовника, укладає з цією метою договори, угоди, контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

13) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, туризму (що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету), державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

14) контролює дотримання законодавства щодо захисту прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.

15) у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень;

16) вивчає та аналізує на відповідній території:

тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;

17) попередньо розглядає подані на реєстрацію статути (положення) релігійних громад, а також зміни і доповнення до них, перевіряє їх відповідність законодавству;

18) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

19) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

20) встановлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

21) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в межах зон їх охорони;

відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

22) видає дозволи на:

проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

відновлення земляних робіт;

23) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

24) сприяє вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, підготовки та подання голові обласної державної адміністрації та Міністерству культури України своїх пропозицій із зазначених питань.

25) запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;

26) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

27) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхилення від них;

28) приймає рішення про накладання фінансових санкцій на юридичну особу, яка є власником або балансоутримувачем об’єктів культурної спадщини за порушення законодавства про охорону культурної спадщини;

29) контролює виконання Закону „Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

30) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

31) здійснює:

управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками, дендрологічними парками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації;

державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

організаційну допомогу при проведенні державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави.

соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворює відповідні туристично-інформаційні центри;

заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень;

іншу діяльність у курортно-рекреаційній сфері і туризму відповідно до законодавства;

32) проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відомості про розвиток туризму;

33) проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної політики, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків;

34) зміцнює міжнародні і міжрегіональні культурні зв'язки;

35) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної політики, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків;

36) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

37) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

38) надає адміністративні послуги;

39) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі (у сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, курортно-рекреаційній і туризму, етнонаціонального та етнокультурного розвитку, державної мовної політики, кінематографії, культурно-мистецької освіти) у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

40) вносить пропозиції щодо проекту бюджету області;

41) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

42) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

43) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

44) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

45) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

46) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

47) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

48) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

49) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

50) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

51) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

52) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

53) контролює органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади та надає методичну допомогу з цих питань;

54) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

55) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

56) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

57) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

58) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

59) забезпечує захист персональних даних;

60) виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів для закладів культури і мистецтв, туризму, що фінансуються з обласного бюджету;

61) здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

62) вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та погоджують їх Статути;

63) вносить в установленому порядку обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області в межах повноважень та здійснює контроль за їх виконанням;

64) погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

65) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

66) розробляє та затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

67) погоджує   преміювання,   встановлення   доплат   та   надбавок,  інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

68) вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

69) вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

70) розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

71) здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

72) надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;

73) здійснює інші, передбачені законодавством функції з управління підприємствами, установами і організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;

74) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Послуги дозвіллєвого характеру, які надає Управління (у Дозвільному центрі Полтавської міської ради):

  • реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;
  • дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
  • погодження  програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
  • погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
  • погодження розміщення реклами на памятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток.
угору ↑