Види підприємств та господарських товариств

Версія для друку

 

Види підприємств та господарських товариств

 

Створення юридичної особи для провадження підприємницької діяльності — це, фактично, створення підприємства. Згідно із статтею 1 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємство, як окрема юридична особа, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, але не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Стаття 2 того самого Закону передбачає можливість діяльності в Україні підприємств таких видів:

• приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

• колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

• господарське товариство;

• підприємство, засноване на власності об'єднання громадян;

• комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

•державнепідприємство, засноване на державній власності, зокрема казенне підприємство.

В Україні можуть діяти й підприємства інших видів, якщо це не суперечить законодавчим актам України (стаття 2 Закону України "Про підприємства в Україні").

Наведений перелік, крім останніх двох видів, і є той набір, з якого Ви мусите зробити свій вибір, якщо вирішили заснувати суб'єкт підприємницької діяльності — юридичну особу.

Спеціальної уваги потребує поняття "господарське товариство", оскільки діяльність підприємства цього виду регулюється окремим Законом України — "Про господарські товариства". Цей Закон передбачає існування в Україні таких господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Далі подаємо короткі пояснення щодо кожного виду господарських товариств.

Акціонерне товариство — товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Статутний фонд акціонерного товариства становить загальну номінальну вартість випущених ним акцій і не може бути меншим за суму, еквівалентну 1 250 мінімальним заробітним платням. При цьому величину мінімальної заробітної платні визначають за ставкою, що діяла на момент створення акціонерного товариства. Нині мінімальна вартість статутного фонду становить 147 500 грн.

Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими. Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися через відкриту підписку та купівлю-продаж на біржах, тимчасом як акції закритого акціонерного товариства розподіляються між його засновниками й не можуть розповсюджуватися через підписку, купуватися й продаватися на біржі.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів. Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю повинен бути не меншим за суму, еквівалентну 100 мінімальним заробітним платням. Величину мінімальної заробітної платні визначають за ставкою, яка діяла на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. Нині величина статутного фонду ТОВ має бути не меншою за 11 800 грн.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) — товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а в разі недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний рівень відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Повне товариство — товариство, усі учасники якого провадять спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.

Командитне товариство — товариство, у якому крім одного учасника або більшої кількості учасників, що провадять від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства (вкладників).

В Україні найбільшу популярність мають приватні підприємства, а серед господарських товариств — акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Тому обираючи організаційно-правову форму для господарського товариства, зверніть увагу на ці два види господарських товариств (особливо на товариство з обмеженою відповідальністю, оскільки мінімальний статутний фонд такого товариства, за законом, може бути відносно невеликим порівняно з мінімальним розміром статутного фонду акціонерного товариства).

 

угору ↑