Департамент агропромислового розвитку

Версія для друку

адреса

36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2

тел./факс

тел.: (+38 0532) 60-76-06,  60-31-10

е-пошта

gol_apc@adm-pl.gov.ua

сайт

apk.adm-pl.gov.ua

директор

Фролов Сергій Олександрович

Фролов С.О.

заступник директора

Палій Олег Борисович

 

заступник директора

Скриль Віктор Костянтинович

 

 

Основне завдання Департаменту згідно Положення про Департамент: забезпечення реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу області та гарантування продовольчої безпеки області.

 

Основні функції Департаменту згідно Положення про Департамент:

Ведення відкритого реєстру водних об’єктів, придатних для рибогосподарських потреб;

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 4. проводить аналіз діяльності галузей агропромислового виробництва;
 5. бере участь у розробленні державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва області;
 6. вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету щодо фінансування діяльності Департаменту та регіональних програм розвитку;
 7. інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм Порядків використання коштів за державними та регіональними програмами підтримки агропромислового комплексу;
 8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 9. забезпечує супровід механізму надання державної підтримки, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 10. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 11. розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 12. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 13. за дорученням голови облдержадміністрації бере участь у засіданнях постійних комісій обласної ради, готує для них аналітичні матеріали, звіти та проекти рішень обласної ради;
 14. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 15. бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 16. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 17. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 18. проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 19. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 20. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 21. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 22. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 23. аналізує діяльність органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 24. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 25. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 26. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 27. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 28.  
 29. забезпечує захист персональних даних;
 30. готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 31. вносить Мінекономрозвитку пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
 32. бере участь у розробленні та здійснює моніторинг загальнодержавних та регіональних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;
 33. бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток галузей агропромислового виробництва, та сприянні реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі;
 34. надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 35. сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
 36. забезпечує дотримання норм діючого законодавства з надання суб’єктам господарювання статусу спеціальних сировинних зон;
 37. розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 38. здійснює моніторинг у межах, визначених Конституцією і законами України, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення;
 39. сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
 40. сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;
 41. забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів пального та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;
 42. готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
 43. реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
 44. створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
 45. забезпечує організацію та фінансування виставкової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
 46. подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
 47. здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції й сировини на зовнішні ринки;
 48. здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової й переробної промисловості в регіоні, конʼюнктури аграрного та продовольчого ринку;
 49. ініціює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової й переробної промисловості вітчизняного виробництва;
 50. сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;
 51. сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
 52. сільськогосподарських тварин;
 53. ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва;
 54. надає допомогу субʼєктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві;
 55. ресурсів”;
 56. розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
 57. розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;
 58. формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
 59. здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, дотримання норм законодавства з їх обігу;
 60. для рибогосподарських потреб та цілей аквакультури;
 61. здійснює моніторинг:

  икористання придатних для рибогосподарських потреб водних об’єктів;

  тану сплати орендних платежів за водні об’єкти та відповідності розміру орендної плати за використання водних об’єктів діючим нормам законодавства;

 62. здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна, переданого в управління, підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 63. вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та погоджує їх Статути;
 64. вносить обласній раді пропозиції щодо укладення, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області в межах повноважень та здійснює контроль за їх виконанням;
 65. погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 66. підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;
 67. розробляє та затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 68. погоджує преміювання, встановлення доплат та набавок інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 69. вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 70. вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 71. розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 72. надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;
 73. здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління підприємствами, установами і організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 74. подає Юридичному департаменту облдержадміністрації:

  а перевірку відповідності законодавству України договори та документи за процедурами публічних закупівель, які здійснює Департамент;

  а юридичну експертизу – проекти наказів директора Департаменту, що мають нормативно-правовий характер;

  інформацію про виникнення спорів та наявність підстав для претензійної та позовної роботи;

 75. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Послуги, які надає Департамент:

угору ↑

26.09.2016