Департамент фінансів

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

+380532561076/+380532609306

е-пошта

fin@finpl.gov.ua, obl16@minfin.gov.ua

сайт

finpl.gov.ua

директор

Павло Анатолійович Кропивка

 

 

Основними завданнями Департаменту відповідно до Положення, яке затверджено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 19.02.2018 № 135 є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;
 • розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;
 • підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові обласної державної адміністрації;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово- економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку;
 • здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету на території області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
 4. аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;
 5. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку в межах області;
 6. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 7. бере участь у:
  • підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
  • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  • розробленні проектів нормативи о-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  • підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;
  • розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
 8. аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
 9. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 10. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 11. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 12. проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 13. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;
 14. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;
 16. організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрацій матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні запланованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;
 17. перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;
 18. перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;
 19. складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету', вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;
 20. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
 21. проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
 22. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
 23. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;
 24. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;
 25. , іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 26. зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки Мінфіну;
 27. забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 28. готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;
 29. проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
 30. за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 31. аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;
 32. інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;
 33. розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 34. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 35. організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;
 36. бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
 37. вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
 38. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 39. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 40. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 41. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури обласної та районних державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
 42. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;
 43. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 44. приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
  • зупинення операцій з бюджетними коштами;
  • призупинення бюджетних асигнувань;
  • зменшення бюджетних асигнувань;
  • повернення бюджетних коштів до обласного бюджету;
  • безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;
 45. аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і готує пропозиції щодо її вдосконалення;
 46. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 47. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 48. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 49. здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
 50. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
 51. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 52. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 53. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 54. забезпечує захист персональних даних;
 55. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;
 56. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

угору ↑

26.09.2016