Громадська рада при Полтавській облдержадміністрації

Версія для друку

Регламент

установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації:

 

Стаття 1. Загальні положення

1. Порядок проведення установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації (далі - Зборів) визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 з внесеними змінами та доповненнями, та цим Регламентом.

2. Засідання Зборів є відкритим.

3. Право голосу на Зборах мають уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які зареєструвались для участі у зборах та отримали іменні посвідчення для голосування. У разі, якщо особа, уповноважена інститутом громадянського суспільства взяти участь у Зборах, з поважних причин не може особисто взяти участь у Зборах, цю особу може представляти інша особа – член інституту громадянського суспільства, який делегував учасника установчих зборів, за умови дотримання статті 246 Цивільного кодексу України та на підставі рішення (протоколу) керівного органу інституту громадянського суспільства, посвідченого підписом керівника громадського обʼєднання та його печаткою. Особа має право голосувати за уповноважену особу, яка подавалася для участі у засіданні установчих зборів та рекомендувалася до складу громадської ради при облдержадміністрації. 

Інші учасники зборів мають право спостерігати за перебігом Зборів, здійснювати фото- та відео- фіксацію перебігу зборів без права голосу.

4. Збори проводяться у такому порядку:

- обираються головуючий та секретар;

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент Зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання громадської ради;

- заслуховується інформація голови Громадської ради при облдержадміністрації попереднього скликання про проведену роботу;

- визначається кількість членів нової громадської ради ;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

3. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Головуючий та секретар Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6. Лічильна комісія обирається у кількості не менше ніж 5 осіб відкритим голосуванням списково або по кожній кандидатурі окремо.

 

Стаття 3. Повноваження Зборів та порядок проведення

Збори:
- затверджують порядок денний;

- заслуховують інформацію голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу;

- визначають кількість членів громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації на наступні два роки;

- обирають членів громадської ради на наступні два роки;

- вирішують інші питання у межах компетенції.

При проведенні голосування пропозиції голосуються по мірі надходження із першим винесенням на голосування пропозиції, що надійшла першою.

Проект порядку денного є переліком питань, які пропонуються для розгляду на засіданні Зборів із зазначенням черговості їх розгляду. Порядок денний затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів уповноважених представників.

 Проект порядку денного ставить на голосування головуючий на зборах для прийняття за основу.

Порядок денний вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини уповноважених представників, присутніх на Зборах.

Для заслуховування інформації голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу відводиться не більше 15 хв., для виступів – до 5 хв., для інформацій – до 3 хв., для запитань – до 2 хв.

 Виступ одного уповноваженого представника з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

Учасники Зборів можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Загальна тривалість розгляду цього питання – 30 хвилин. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію про припинення чи продовження обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення або продовження обговорення на голосування.

 Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я голови зборів, так і шляхом підняття руки.

Уповноважений представник може внести пропозицію про зупинення обговорення по питанню. Голова Зборів у такому випадку інформує присутніх про кількість кандидатів на виступ, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

 Обговорення припиняється, якщо за дане рішення проголосувала проста більшість зареєстрованих на зборах уповноважених представників.

Кількість членів громадської ради визначається відповідно до пропозицій уповноважених представників шляхом голосування простою більшістю голосів.

Всі рішення Зборів оформлюються протоколом та підписуються головою Зборів та секретарем.

 

Стаття 4. Порядок голосування для обрання членів громадської ради

Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування, але не може бути більш як 35 осіб.

  2. Персональний склад громадської ради визначається шляхом таємного голосування одночасно по всіх особах, включених у бюлетень для голосування, при якому особа, яка голосує, має віддати свій голос тільки за таку кількість кандидатів, скільки є вакантних місць для обрання.

  2. Для проведення таємного голосування для обрання членів громадської ради лічильною комісією виготовляється бюлетені у кількості, що є більшою на 10, ніж зареєстровано уповноважених інститутами громадянського суспільства учасників Зборів – кандидатів до складу новообраної громадської ради. Лічильна комісія веде облік виготовлених та використаних бюлетенів.

  3. Кожен учасник Зборів - кандидат до складу новообраної громадської ради має право голосувати за таку кількість осіб, внесених до бюлетеня, яка визначена Зборами як кількісний склад новообраної громадської ради, або за меншу кількість осіб. У разі, якщо у бюлетені для голосування під час підрахунку голосів лічильною комісією виявлено кількість позначок ЗА більше, ніж пропонується кількісний склад новообраної громадської ради, такий бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо до моменту опускання в урну для голосування уповноважена особа самостійно виявила помилковість голосування, вона має звернутися до лічильної комісії з усною заявою та отримати новий бюлетень для голосування з одночасним погашенням зіпсованого бюлетеня. Заміна бюлетеня у разі псування здійснюється лише одноразово, повторна заміна бюлетеня не допускається.

  4. За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів шляхом складання лічильною комісією списку кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. Кандидати, які очолюють цей список, у кількості, що дорівнює встановленому кількісному складу громадської ради, вважаються обраними до ради.

  5. Якщо внаслідок рівної кількості голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, ніж встановлена кількість членів громадської ради, організовується додатковий тур голосування за кандидатів, що набрали рівну кількість голосів. У такому разі голосування за цих кандидатів проводиться шляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі окремо.

 

Стаття 5. Визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради

1. Дату, час і місце проведення першого засідання визначає новообрана громадська рада за поданням головуючого на засіданні.

2. Перше засідання новообраної громадської ради може бути проведено одразу ж  після завершення установчих зборів, що визначається окремим рішенням установчих зборів.

3. На першому засіданні новообраної громадської ради обирається голова громадської ради, його заступник (заступники) та секретар.

 

Стаття 6. Обрання Голови Громадської ради

  1. Голова громадської ради обирається на першому засіданні новообраної громадської ради  зборах із числа членів ради шляхом відкритого рейтингового голосування.

  2. Обраним головою громадської ради вважається кандидат на цю посаду, який за результатами рейтингового голосування отримав більшу кількість голосів ЗА.

  3. У разі рівного розподілу голосів за двох або більше кандидатів на посаду голови громадської ради відбувається повторне відкрите голосування щодо цих кандидатів.

  4. Після обрання голови громадської ради надалі веде засідання новообраний голова громадської ради.

 

Стаття 7. Порядок імплементації рішення установчих зборів

    Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається облдержадміністрації.

Облдержадміністрація  оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Облдержадміністрацією на підставі протоколу установчих зборів затверджується склад  новообраної громадської  ради  і  оприлюднюється  його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

_________________________________________________________

 

Загальний список

учасників установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації – кандидатів до нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації

 

Дата, місце проведення: 1 березня 2019 року, 10:00,

                                                   Зелена зала облдержадміністрації

 

1

Чепіга
Наталія Василівна

Перший заступник голови Громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини»

2

Банніков
Володимир Миколайович

Перший заступник голови Ради Полтавської міської організації ветеранів

3

Васильєв
Володимир Федорович

Заступник голови правління Громадської організація «Полтавська обласна асоціація автомобільних перевізників»

4

Гудзенко
Андрій Андрійович

 

Голова Полтавської обласної профспілкової організації профспілки працівників соціальної сфери України

5

Однойко
Наталія Олександрівна

Голова Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер»

6

Маційчук
Петро Васильович

Член Правління Громадської Спілки «Ветеранів Афганістану та учасників бойових дій»

7

Ревегук
Віктор Якович

Голова Полтавського міського осередку Полтавського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів

8

Убийвовк
Віктор Олексійович

Крайовий отаман Полтавського обласного Козацького Товариства Соборного Козацтва  України «СІЧ»

9

Марущенко
Олександр Миколайович

Заступник голови Полтавської обласної організації Спілки Офіцерів України

10

Латиш
Наталія Валеріївна

Голова Ради ГО Полтавський Центр сім’ї «Родинний дім»

11

Волчкова
Ольга Леонідівна

Голова громадської організації  «Думки громади»

12

Харченко
Галина Михайлівна

 

Голова Полтавської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України

13

Тесля
Віктор Іванович

голова ради Полтавської обласної організації ветеранів

14

Голуб
Володимир Семенович

Член Правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури

15

Сердюк
Людмила Вікторівна

Голова Полтавської обласної громадської організації «Полтавський регіональний центр захисту прав споживачів»

16

Баленко
Олександр Григорович

Заступник керівника відокремленого підрозділу «Всеукраїнське обʼєднання учасників бойових дій та ветеранів військ звʼязку»

17

Кирпотіна
Ніна Миколаївна

Член ВГО «Організація Українських Націоналістів»

18

Псєха
Володимир Олександрович

Виконавчий директор Полтавського обласного об’єднання роботодавців

19

Дербеньов
Олександр Володимирович

Член Полтавського регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців

20

Шостак
Вероніка Станіславівна

Голова Полтавського міського осередку ветеранів космодрому «Байконур» Аерокосмічного Товариства України

21

Бариш
Олег Миколайович

Керівник Полтавської обласної дитячої громадської організації «Військово-спортивний центр «Воїн»

22

Мошенець
Леонід Іванович

Голова комітету спілки

ветеранів Збройних Сил України

Полтавської області                                                           

23

Шкарін
Володимир Дмитрович

Голова Ради громадської організації “Спілка  ветеранів та випускників Полтавського вищого зенітного ракетного командного червонопрапорного училища імені генерала армії Ватутіна М.Ф”

24

Лаптєв
Дмитро Анатолійович

Обласний єпископ релігійної організації «Релігійне управління Полтавського обласного обʼєднання християнських церков «Світло життя»

25

Цедік
Ігор Владиславович

Член громадської організації «Полтавські родини полеглих захисників України»

26

Коленко
Ірина Олексіївна

Член правління Полтавського обласного медичного товариствоа педіатрів

27

Лисенко
Анатолій Олександрович

Голова правління об’єднання співвласників багатоквартирноного будинку «Громада-2010»

28

Сердечний
Станіслав Єгорович

Член Полтавського обласного відділення  Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних сил        

29

Шаманенко
Олексій Петрович

Голова Полтавської обласної організації  Всеукраїнської громадської  організації «Товариство   українських  офіцерів»

30

Роман
Вікторія Станіславівна

Голова Громадської організації «Будуємо майбутнє»

31

Павлій
Юрій Олександрович

Заступник президента Полтавської обласної молодіжної громадської організації гірського клубу ”ІРБІС”

32

Смоляр
Наталія Олексіївна

Голова Полтавської обласної організації Українського товариства охорони природи

33

Халамейдик
Сергій Віталійович

Голова Асоціації «Дорожники Полтавщини»

34

Тертишник
Олег Анатолійович

Голова  Асоціації «Підтримки об’єднань співвласників будинків»

35

Расько
Олександр Григорович

Голова Полтавської обласної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів)

36

Гогохія
Світлана Славіявна

Президент Творчого громадського

об’єднання «Гілея»

37

Корост
Тетяна Михайлівна

Перший заступника голови правління Громадської спілки «Полтавське товариство сільського господарства»

38

Гаража
Микола Федорович

Начальник штабу Козацького гвардійського корпусу Полтавщини

39

Якушев
Іван Васильович

Перший заступник голови Правління ГО «Полтавська обласна організація інвалідів  війни, Збройних Сил,  учасників бойових дій та силових структур»

40

Візир
Любов Миколаївна

Член ГО «Полтавське міське об’єднання дітей – інвалідів з дитинства та їх опікунів (членів родин)

41

Букіна
Світлана Семенівна

Завідувач відділу правової допомоги працівників Полтавської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

42

Таргаєва
Ганна Никифорівна

Заступник голови Полтавьскої обласної ради професійних спілок

43

Головань
Анатолій Леонідович

Голова Полтавської обласної організації ВФСТ «Колос» АПК України, перший заступник голови громадської організації «Полтавське обласне відділення Національного олімпійського комітету України»

44

Артеменко
Артем Олександрович

Член Громадської організації «Команда порятунку Полтави»

45

Вʼяла-Бойко
Олла Адольфівна

Голова Правління громадської організації «Спілка вдів та дітей учасників бойових дій «ПТАХА»

46

Зайцев
Володимир Віталійович

Голова Полтавської районної громадської організації «Тахтаулівська паланка»

47

Олефіренко
Марина Анатоліївна

Завідувач відділу з правових питань Полтавської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

48

Пухай
Валерій Іванович

Голова Полтавської обласної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки України «Машметал» України

49

Влезько
Надія Володимирівна

Голова Полтавського обласного відділення (філії) Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація»

50

Чумак
Сергій Андрійович

Голова Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації інвалідів «Союз осіб з інвалідністю України»

51

Панченко
Наталія Василівна

Член громадської організації «Творчий центр «Етос

52

Іващенко
Людмила Миколаївна

Директор Благодійного фонду «Зернятко»

 

 

Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, кабінет 115

Е-поштаgr_polt_oda@i.ua

Телефон: (5322) н/д

Секретаріат

     Голова: Володимир Семенович Голуб

     Заступник голови: Тетяна Михайлівна Корост

     Заступник голови: Олександр Володимирович Дербеньов

 

 

 

Новини

Положення

Регламент

План роботи
 

 

 

угору ↑

21.12.2015