План роботи Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА

Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної ради з  питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА від 25.02.2016 р. № 1

 

П Л А Н   Р О Б О Т И
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА на 20
16 рік (далі — КР)

Питання для розгляду/Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні
за підготовку

Очікуваний результат

Стратегічний напрямок 1.   Сприяння зменшенню нормативно-правових перешкод, які обмежують доступ до якісних послуг у сфері протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією

1.1

Затвердження Плану роботи КР на 2016 рік

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Організовано ефективну міжвідомчу співпрацю по реалізації завдань, визначених у Положенні про КР

1.2

Стан виконання «Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки»

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Організовано ефективну міжвідомчу співпрацю, спрямовану на поліпшення ситуації з ВІЛ/СНІДу

1.3

Визначення складу МРГ по розробці та моніторингу районних програм   протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

ІІ квартал

МРГ

Затверджено склад МРГ

1.4

Затвердження Плану проведення роз’яснювальної роботи через ЗМІ та Інтернет-видання, засідань «круглого столу» щодо державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

ІІ квартал

Шосте територіальне управління Департа-менту протидії нарко-злочинності Націо-нальної поліції Укра-їни спільно з Депар-таментами охорони здоров’я та освіти і науки ОДА, Полтавсь-ким обласним цент-ром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Визначено алгоритм взаємодії між наркологічною службою області, шостим територіальним управлінням Департа-менту протидії наркозлочинності Націо-нальної поліції України, освітніми закладами та НУО щодо запровадження заходів протидії наркоманії

1.5

Розробка і впровадження єдиного механізму контролю якості консультування та обслуговування клієнтів за переадресацією (направленням) на рівні області

 

ІІ, ІІІ, ІV

квартали

Неурядові

організації

Впроваджено єдиний механізм контролю за якістю наданих послуг. Зменшено нормативно-правові перешкоди, що обмежують доступ до якісних послуг

1.6

Підготовка звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо встановлення ефективного контролю за обігом ефедриновмісних та кодеїновмісних препаратів

ІІІ квартал

Шосте територіальне управління Департа-менту протидії нарко-злочинності Націо-нальної поліції Укра-їни спільно з держав-ними та неурядовими організаціями

Звернуто увагу на необхідність встановлення ефективного контролю за обігом ефедриновмісних та кодеїновміс-них препаратів

1.7

Про проект «Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки»

ІV квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Організовано ефективну міжвідомчу співпрацю, спрямовану на поліпшення ситуації з туберкульозу

Стратегічний напрямок 2.  Сприяння забезпеченню профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та наркоманії, своєчасної діагностики, безперервного та контрольованого лікування ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, туберкульоз та наркозалежних, в тому числі лікування опортуністичних інфекцій

2.1

Проведення в області з 1 березня по 1 квітня 2016 року місячника боротьби із захворюванням на туберкульоз,  присвяченого Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на туберкульоз – 24 березня

І квартал

Члени КР

Організовано широку інформаційну роботу серед населення з використанням різних форм і методів

2.2

Стан профілактики та раннього виявлення туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. Надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з поєднаною ВІЛ/ТБ патологією в області

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА, неурядові організації

Організовано надання необхідної допо-моги хворим з поєднаною ТБ/ВІЛ патологією

2.3

Організація системи ефективного моніторингу за станом проведення імунопрофілактики та імунодіагностики туберкульозу і негативними наслідками застосування вакцини БЦЖ та туберкуліну

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА, Голо-вне управління Держ-санепідслужби Украї-ни в Полтавській області

Покращено контроль за повнотою охоп-лення щепленнями проти туберкульозу, імунодіагностикою, звітністю про нега-тивні наслідки застосування вакцини БЦЖ та туберкуліну. Визначено шляхи покращення організації інфекційного контролю та своєчасного забезпечення заходів реагування

2.4

Презентація лекційно-ігрової, розвивальної, просвіт-ницької програми «Від знання до безпеки» в роботу закладів освіти та літніх таборів відпочинку для проведення заходів з первинної профілактики для дітей від 14 років (старший шкільний вік)

І квартал

Полтавський обласний Благодійний фонд «Громадське здоров'я»

Підготовлено соціальних педагогів освіт-ніх закладів м. Полтави та Полтавської області для роботи з лекційно-ігровою, розвивальною, просвітницькою програ-мою «Від знання до безпеки» . В рамках заходів з первинної профілактики для дітей від 14 років у роботу закладів освіти та літніх таборів відпочинку впроваджено лекційно-ігрову, розвивальну, просвіт-ницьку програму «Від знання до безпеки»

2.5

Визначення комплексу заходів щодо підвищення якості контрольованого лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз (далі – МРТБ) в області

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Створено мультидисциплінарні команди (МДК)  для забезпечення супроводу хво-рих на МРТБ на амбулаторній фазі ліку-вання в обласних протитуберкульозних диспансерах мм. Полтави, Кременчука і Лубен та  на базі центральних районних лікарень Пирятинського, Гадяцького, Миргородського районів,  Комсомоль-ської міської лікарні

2.6

Обговорення питання щодо організації додаткового навчання медичних працівників з метою підвищення їх спроможності у виробленні прихильності до лікування пацієнтів на МРТБ

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Залучено до 4-х навчальних семінарів 22-х членів  МДК 

2.7

Висвітлення питань профілактики і лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у благо-дійній газеті «Біла Альтанка» у м. Полтаві та Пол-тавській області

І- ІV квартали

Полтавський обласний Благодійний фонд «Громадське здоров'я»

Надруковано 4 випуски газети

2.8

Забезпечення первинної профілактики соціально небезпечних хвороб у навчальних закладах області

ІІ квартал

Департамент освіти і науки ОДА

Підвищено рівень гігієнічної культури дітей та молоді. Забезпечено ефективну  міжвідомчу взаємодію у здійсненні профілактичних заходів

2.9

Обговорення підсумків проведення в області з 1 березня по 1 квітня 2016 року місячника боротьби із захворюванням на туберкульоз, присвяченого Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на туберкульоз – 24 березня

ІІ квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Організовано комплексні заходи для населення області з питань профілактики, своєчасного виявлення та лікування туберкульозу

2.10

Стан організації контролю за туберкульозом в обла-сті серед внутрішньо переміщених осіб та демобілі-зованих військовослужбовців, які проходили війсь-кову службу в районах проведення АТО

ІІ квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

неурядові організації

Впроваджено систему контролю за ту-беркульозом серед внутрішньо перемі-щених осіб та демобілізованих військо-вослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення АТО

2.11

Стан надання комплексної допомоги наркозалежним після лікування у відділенні № 3 Полтавського обласного наркологічного диспансеру

ІІ, ІV квартали

Департамент охорони здоров’я ОДА

Повернуто до соціуму та здорового спо-собу життя понад 80 осіб, які пройшли лікування та програму ресоціалізації

2.12

Організація проведення інформаційно-освітніх програм для медичних працівників лікувально-профілактичних закладів області щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії та туберкульозу

ІІ, ІV квартали

Департамент охорони здоров’я ОДА, Благодійна організація реабілітаційний центр «Вихід Є!»

Проведено 12 лекцій та 12 інтерактивних груп для інформування щодо сучасних методів лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії та туберкульозу для 360 медичних працівників. Охоплено понад 30 000 пацієнтів інформаційними акціями та ознайомлено із сучасними методами лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії та туберкульозу

2.13

Стан впровадження програм щодо здорового способу життя для учнів загальноосвітніх навчальних закладів області

ІІІ квартал

Департамент освіти і науки ОДА

Підвищено рівень гігієнічної культури дітей та учнівської молоді. Забезпечено ефективну  міжвідомчу взаємодію у здійсненні профілактичних заходів

2.14

Забезпечення лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Децентралізація та інтеграція медичних послуг

ІІІ квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

неурядові організації

Забезпечено децентралізацію та інтегра-цію медичних послуг

2.15

Впровадження (інтеграція) інноваційних підходів соціальної роботи з опорою на сильні сторони з підлітками групи ризику, зокрема,  «Сімейна групова конференція», «Дерево життя», «Шкала цінностей», «Навички дитини», «Форма прийняття збалансованих рішень» в практику роботи Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх та Полтавського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції

ІІІ квартал

Полтавський обласний Благодійний фонд «Громадське здоров'я»

Впроваджено (інтегровано) та активно застосовуються інноваційні підходи соціальної роботи з опорою на сильні сторони з підлітками групи ризику в практику роботи Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх та Полтавського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції

2.16

Стан виконання «Обласної цільової соціальної прог-рами протидії захворюванню на туберкульоз в 2013-2016 рр.»

ІІІ квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Проаналізовано стан виконання заходів

2.17

Стан виконання «Обласної цільової соціальної прог-рами протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 рр.»

ІV квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

неурядові організації

Визначено проблемні питання та шляхи їх вирішення

2.18

Проведення в області з 1 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року місячника, присвяченого 1 грудня – Всес-вітньому дню боротьби зі СНІДом

ІV квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Організовано широку інформаційну роботу серед населення з використанням різних форм і методів

2.19

Стан організації проведення моніторингових відвідувань з метою контролю за виконанням заходів із запобігання внутрішньолікарняного паренте-рального поширення ВІЛ-інфекції (через медичний інструментарій, переливання крові та її компонентів тощо) у тому числі для запобігання професійних захворювань

щоквартально

Департамент охорони здоров’я ОДА, керів-ники закладів Держ-санепідслужби міст і районів області

Покращено протиепідемічний режим у ЛПЗ, зменшено ризик передачі ВІЛ через медичний інструментарій, переливання крові та її компонентів тощо, у тому числі для запобігання професійних захворювань

 

2.20

Визначення порядку проведення моніторингових та менторингових візитів до місць надання послуг конт-рольованого лікування хворих на мультирезис-тентний туберкульоз у мм. Полтаві та Комсомоль-ську, а також у Гадяцькому, Кременчуцькому, Лубенському, Миргородському та Пирятинському районах

щоквартально

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Затверджено графік візитів з метою забезпечення взаємодії медичних та соціальних працівників за напрямком контрольованого лікування хворих на МРТБ

Стратегічний напрямок 3.  Сприяння розвитку регіональної системи моніторингу і оцінки протидії епідеміям туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та поширенню наркоманії

3.1

Обговорення звітів та статистичних (кількісних) даних про роботу профілактичних програм

І- ІV квартали

Неурядові організації

Розвинуто регіональну систему моніто-рингу і оцінки протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії

3.2

Обговорення плану заходів щодо забезпечення стійкості надання ВІЛ-послуг у мм. Полтаві, Кременчуці та Полтавському районі

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Визначено індикатори та терміни реалі-зації заходів для ключових виконавців

3.3

Обговорення результатів проведення моніторингу виконання заходів районних програм   протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

щоквартально

МРГ, КР

Аналітичні звіти щодо виконання показ-ників програм

3.4

Обговорення результатів візитів моніторингових груп до міст та районів області з питань туберку-льозу, ВІЛ та ТБ/ВІЛ ко-інфекції

щоквартально

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Забезпечено оптимальну організацію роботи з питань туберкульозу, ВІЛ та ТБ/ВІЛ ко-інфекції

Стратегічний напрямок 4.   Забезпечення оптимальної організації впровадження програм, що фінансуються за кошти Глобального Фонду та міжнародних донорських організацій

4.1

Розробка і реалізація програм (проектів), спрямова-них на профілактику та боротьбу з соціально небезпечними та неінфекційними захворюваннями

І- ІV квартали

Департамент охорони здоров’я ОДА, ОМРГ по неінфекційним зах-ворюванням, Полтав-ський обласний Благо-дійний фонд «Громад-ське здоров’я»

Соціальні педагоги освітніх закладів м. Полтава та Полтавської області підго-товлені для роботи з лекційно-ігровою, розвивальною, просвітницькою програ-мою «Від знання до безпеки»

4.2

Пілотування сталої моделі надання життєво важливих послуг для ключових груп населення та людей, які живуть з ВІЛ

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА

Впроваджено стійку модель надання пос-луг представникам ключових груп насе-лення з підвищеним ризиком зараження ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ

4.3

Презентація цілей та завдань пілотного проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у Полтавській області. Визначення методів комунікації між партнерами та інструментів реалізації робочого плану проекту

І квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Визначено методи комунікації між парт-нерами та інструменти реалізації робо-чого плану проекту

4.4

Обговорення інноваційних моделей фінансування послуг програми замісної підтримувальної терапії

ІІ квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Запроваджено моделі фінансування пос-луг програми ЗПТ на підставі підходу RBF на базі Полтавського і Лубенського наркологічних диспансерів та Комсо-мольської міської лікарні

4.5

Створення і робота денного центру соціальної адаптації, реабілітації та ресоціалізації для підлітків груп ризику

III, ІV квартали

Полтавський обласний Благодійний фонд «Громадське здоров’я»

Розроблено положення про денний центр соціальної адаптації, реабілітації та ресоціалізації для підлітків груп ризику. Підготовлено проект на отримання гранту для створення центру

4.6

Стан проведення контрольованого лікування хворих на мультирезистентну форму туберкульозу на амбулаторному етапі

ІV квартал

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Організовано оптимальну співпрацю протитуберкульозної служби області, загальнолікувальної мережі та неурядо-вих організацій по веденню випадку туберкульозу

4.7

Обговорення заходів щодо реалізації Плану поступового переходу на фінансування сервісів та програм неурядових організацій за рахунок коштів місцевих бюджетів

щоквартально

Департамент охорони здоров’я ОДА,

БО «Світло надії»

Забезпечено своєчасне виділення бюд-жетних коштів у відповідності до заходів «Обласної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки»

Стратегічний напрямок 5.  Організаційне забезпечення роботи КР

5.1

Збір інформації про оновлений склад та плани роботи міських та районних КР

І квартал

Секретар КР

Забезпечення постійної взаємодії з місь-кими та районними КР

5.2

Аналіз стану виконання рішень засідання КР

щоквартально

Секретар КР

Здійснено контроль за своєчасним виконанням рішень КР

5.3

Інформування міських та районних КР про діяльність  КР при Полтавській ОДА

протягом

 року

Секретар КР

Забезпечення постійної взаємодії з місь-кими та районними КР

5.4

Систематичне наповнення інформаційно-довідко-вими матеріалами рубрики «Координаційна рада» на сайті Полтавської ОДА

протягом

року

Секретар КР

Забезпечення інформування громадсько-сті про діяльність КР

5.5

Підготовка звіту про роботу КР у 2016 році для Національної ради з питань  протидії  туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ІV квартал

Секретар КР

Підготовлено звіт про роботу КР у 2016 році

 

угору ↑

13.03.2013