Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів та правозастосування Департаменту національної комісії з цінних паперів у східному регіоні

Версія для друку

 

адреса 36001,  м.Полтава,   вул. Соборності, 45
тел./факс (0532) 50-05-30
е-mail   poltavaro@pl.nssmc.gov.ua
www pl.nssmc.gov.ua

зав.

сектору

Орел Тетяна Володимирівна

 

 

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Полтавській області (далі - Управління) входить до системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії).
Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України. До системи цього органу входять Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її  центральний  апарат і територіальні органи.
Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджується Комісією, і координують свою діяльність з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє і затверджує нормативні акти з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об’єднаннями, контролює їх виконання.
Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку утворено згідно з рішенням Комісії від 26.01.2012 року №176, є підпорядкованим і підзвітним Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Управління в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та іншими актами законодавства, а також Положенням про Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
Управління реалізує в м. Полтава та Полтавській області завдання, покладені на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку Законами України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", «Про акціонерні товариства»,  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», та іншими законодавчими актами в межах повноважень, що визначені рішеннями Комісії та Положенням про Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основними завданнями Управління є:
1. забезпечення в Полтавській області реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) відповідно до визначених повноважень;
2. забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими місцевими органами державної влади з питань розвитку та функціонування в регіоні ринку цінних паперів та похідних (деривативів);
3. здійснення в регіоні державного регулювання та контролю за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів), додержання вимог законодавства в цій сфері;
4. захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів та законодавства  про акціонерні товариства, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;
5. сприяння розвитку ринку цінних паперів та похідних (деривативів);
6. узагальнення практики застосування законодавства України з питань емісії (випуску) та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
7. забезпечення, в межах компетенції, державного регулювання і нагляду у сфері  запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
8. забезпечення у межах компетенції заходів щодо запобігання і протидії корупції;
9. сприяння організації виконання науково-дослідних робіт з питань функціонування та розвитку ринку цінних паперів, корпоративного управління, захисту прав інвесторів за напрямами, визначеними Комісією;
10. забезпечення в регіоні державного регулювання та контролю за діяльністю емітентів цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів та у сфері спільного інвестування в межах повноважень, визначених Комісією;
11. здійснення заходів щодо інформування та підвищення рівня знань населення Полтавської області з питань функціонування фондового ринку.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1. бере участь у розробленні  та вносить пропозиції до регіональних  програм економічного розвитку в частині розвитку фондового ринку та корпоративного управління;
2. контролює дотримання в Полтавській області відповідно до законодавства систем ціноутворення на ринку цінних паперів в межах наданих повноважень;
3.  здійснює контроль за дотриманням емітентами  порядку реєстрації випуску цінних паперів в межах наданих повноважень;
4. здійснює контроль за діяльністю депозитарної системи України в межах наданих повноважень;
5.  бере участь у встановленні ознак маніпулювання на фондовому ринку в межах  наданих повноважень;
6. здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та проспектів емісії цінних паперів (інформації про їх випуск), перевіряє під час реєстрації відповідність поданих для реєстрації документів вимогам законодавства України, зупиняє та відновлює обіг цінних паперів  та скасовує випуск цінних паперів у межах повноважень, наданих Комісією;
7. здійснює відповідно до законодавства контроль за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів акціонерних товариств, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
8. здійснює контроль за дотриманням в Полтавській області законодавства про цінні папери та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку в межах наданих повноважень;
9. розробляє і організовує виконання  заходів, спрямованих на запобігання порушенням  законодавства України про цінні папери, в межах повноважень, наданих Комісією;
10. сприяє організації та проводить роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління;
11. розглядає звернення та скарги щодо порушення чинного законодавства про цінні папери;
12. здійснює заходи щодо усунення порушення законодавства про цінні папери;
13. узагальнює практику застосування нормативно-правових актів, що регулюють ринок цінних паперів, розробляє пропозиції щодо їх удосконалення і вносить їх на розгляд Комісії;
14.  інформує громадськість регіону про свою діяльність та стан розвитку і функціонування ринку цінних паперів та здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громад кістю та створення умов для участі громадян  у процесі формування та реалізації державної політики;
15. під час виконання покладених на управління завдань взаємодіє з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування.
16. бере участь у розробці та виконанні регіональних програм розвитку фондового ринку, аналізує стан їх виконання;
17. у разі  необхідності інформує відповідні місцеві органи виконавчої влади щодо порушень законодавства з питань функціонування ринку цінних паперів, координує з правоохоронними органами свою діяльність з питань виявлення, запобігання та припинення порушень чинного законодавства, що регулює ринок цінних паперів;
18. звітує перед НКЦПФР про виконання покладених на управління завдань та надає звітність про свою діяльність у встановленому порядку;
19. сприяє роботі інших  структурних підрозділів Комісії   в реалізації їх повноважень;
20. бере участь в організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління;
21. у межах наданих повноважень формує базу даних щодо учасників фондового ринку, здійснює в Полтавській області моніторинг та аналіз стану ринку цінних паперів на підставі загальної бази даних;
22. бере участь  у  розробці  та  виконанні  місцевих програм розвитку  фондового ринку, аналізує  стан їх  виконання;
23. забезпечує  реалізацію  державної  політики з питань кадрової  роботи та державної служби в межах повноважень, визначених Koмiciєю, веде встановлену звітно-облікову  документацію;
24. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики  стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у своїй системі;
25. забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції.

 

В територіальному управлінні працює консультаційний пункт.

Дні прийому: вівторок, п’ятниця з 10.00 до 13.00.
Режим роботи:
понеділок-четвер:  8.00 – 17.15, обідня перерва: 12.00 – 13.00
п’ятниця:  8.00 – 16.00, обідня перерва: 12.00 - 12.45

угору ↑

28.09.2012