Управління житлово-комунального господарства (у стадії реорганізації)

Версія для друку

 

адреса

36020, м.Полтава, вул. В. Козака, 1-а

тел./факс

0 (532) 50-29-00, 0 (532) 56-31-35

е-пошта

gujkg@adm-pl.gov.ua

www  
начальник

Едуард Васильович Рева

 

Структура Управління

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ енергозбереження, систем життєзабезпечення та житлової політики

6

Відділ праці, кадрів та адміністративних послуг у сфері житлово-комунального господарства

6

Відділ економічного аналізу підприємств житлово-комунальної сфери

6

Разом

20

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі житлово-комунального господарства  в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади; 
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;
 • готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд облдержадміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;
 • забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;
 • у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:
  • забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;
  • розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;
  • взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
  • забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;
  • забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;
  • проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;
  • надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції управління;
  • забезпечує комплексний та системний підхід до аналізу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства регіону з метою об'єктивної і всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів;
  • надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям житлово-комунального господарства з питань формування заробітної плати на підприємствах галузі, та з інших питань, що належать до компетенції управління;
  • реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;
  • реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;
  • розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;
  • бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;
  • інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;
  • забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;
 • у сфері теплопостачання та енергозбереження:
  • розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;
  • здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
  • організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
  • погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
  • забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;
  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;
  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;
  • забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;
  • вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
 • у сфері питної води та питного водопостачання:
  • розробляє і реалізує регіональні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;
  • порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;
  • забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;
  • здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
  • забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;
  • розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;
  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:
  • бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
  • інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
  • бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;
  • здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
  • забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;
  • надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
  • надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;
  • надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;
  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;
 • здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю сіл, селищ і міст області шляхом:
  • здійснення контролю за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;
  • внесення обласній раді пропозицій щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснення контролю за їх виконанням;
  • погодження штатних розписів підприємств, установ і організацій;
  • погодження річних фінансових та інвестиційних планів;
  • розробки та затвердження переліків показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;
  • погодження преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;
  • вжиття заходів щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;
  • здійснення методичного керівництва з питань діяльності підприємств, установ і організацій;
  • здійснення інших, передбачених законодавством, функцій з управління підприємствами, установами і організаціями;
 • вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погодження їх Статутів;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;
 • розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;
 • надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Положення про управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18.06.2015 № 307 «Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації».

Послуги Управління

Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; на провадження господарської діяльності з  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії; організація та контроль за здійсненням заходів спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період.

 

Перелік комунальних підприємств Полтавської області

 

 

 

угору ↑

26.09.2012